Uncategorized

Uphuma emlonyeni wengwenya. . .Imizuzu engu-45 owesifazana esilwa layo

16 May, 2019 - 00:05 0 Views
Uphuma emlonyeni wengwenya. . .Imizuzu engu-45 owesifazana esilwa layo Etshengisa amanye amanxeba

uMthunywa

YiNtatheli kaMthunywa

OWESIFAZANA ohlala esigabeni se-Ushewekunze eHarare South, uthi wasila ngesikhala senalithi emlonyeni wengwenya ngemva kokulwisana layo phose ihola lonke.

UMolly Kalumo oleminyaka yokuzalwa engu-33 uthe walwisa ingwenya le okwemizuzu efika-45 ensukwini ezisanda kwedlula ngemva kokubanjwa yinyamazana le echapha emfuleni uHunyani bevela theza inkuni.

UKalumo wasala elamanxeba enyaweni, izinqe kanye lezinye izitho zomzimba alokhu engakapholi okulunywa ngamazinyo engwenya.

“KwakungoLwesithathu mhlaka 24 Mabasa lonyaka ngivela theza inkuni ngale komfula uHunyani njengansuku zonke. Sithe sesiphenduka yikho lapho engahlangana khona lembedumehlwana le. Ngaleso sikhathi ngangiloMiriam Chifamba esikhonza sonke ebandleni leJohanne Masowe kanye lendodakazi yami uAudrey Rwodzi oleminyaka engu-13.

Uthe uChifamba nguye owaqala ukuchapha umfula njalo wathi ubone kulento efana lomuntu phakathi kwamanzi kodwa wasenyamalala.

“Ngathi sengisithi ngichaphe, ngangikhuluma loChifamba esithi uwise ukhuni lwakhe emfuleni. Ngalesosikhathi ngabona into engathi zinkuni yangiluma unyawo lwesandleni sokudla. Ngathi ngisithi mehlo suka ngabona kuyingwenya enkulu egcwele emanzini. Ingwenya le yangiwisela emanzini ingitshayelela ematsheni okwabangela ukuthi ngisubuke amadolo. Ukulwisana kwami lengwenya le kwathatha imizuzu efika kwengu-45 njalo yayigijima lami ilokhu ingitshayelela ematsheni okwacina kubangela ukuthi ngisubuke emakhaleni kanye lemadolweni. Ingwenya le yaphenduka futhi yangijikijela lapho eyayingithethe khona kodwa yenza lokhu ichaphaza amanzi amanengi phezulu lapho okwakulamadoda ayesedlula emfuleni lo,” utsho njalo.

UMolly Kalumo etshengisa lapho athathwa khona yingwenya

UKalumo uthe ngesikhathi esemanzini wahlaba umkhosi ngapha ebubula ngobuhlungu ayebuzwa, isilo lesi singenisa ngamandla amazinyo aso emlenzeni, ezibunu laduzane kwesitho sakhe sangasese.

Ngesikhathi ngiphoselwa phandle kwamanzi, ngabona indodakazi yami ithwele imikhono ekhanda ihlaba umkhosi njalo umngane wami uChifamba yena wayephakathi komthandazo ngoba kungekho ayengakwenza ngaleso sikhathi ukuze angisize,” utsho njalo. 

UKalumo uthe wasuka lapho esebanjiwe esesiya ngekhaya ngapha igazi lintshaza lisuka endaweni ezazilunyiwe ngapha ehlaba umkhosi ngobuhlungu.

“Okwangimangalisayo yikuthi lanxa ingwenya le yangingenisa phakathi kwamanzi kodwa yathi isingiphosela phandle isiketi yiso esasimanzi kuphela kodwa iqhiye kanye lesikipa kwakomile,” utshonjalo.  

“Sesifikile ngekhaya, uChifamba waqala ukungigezisa ngemithandazo yakhe  ngapha eqhaqhazela  sasesisuka sisiya esibhedlela.

“Uthe uChifamba wacela omunye ubaba olemota wabasa komunye udokotela eSouthlea Park owafika wathi ufuna iRTGS170 kodwa babengelayo. Safonela omunye ubabomncane wami owasithumezela iUS$10 udokotela lo wangelapha mbijana ngoba ngingelamali eneleyo. Wangihlaba amajekiseni waphinda wangifaka amabhanditshi njalo wangikhuthaza ukuthi ngiye ezibhedlela zikaHulumende esithi amazinyo engwenya aletshefu embi,” utsho njalo.

UChifamba uthe kwamethusa ukubona omunye wakhe ethathwa yingwenya emini libalele.

“Ngethuka kakhulu ngibona uNaVinny (Kalumo) ehamba lamanzi, ekuqaleni ngangicabanga ukuthi yinjuzi njengoba wayethe ubone umuntu kodwa inyawo zakhe kazikhanyi.

“Ngananzelela ukuthi yingwenya isitshaya amanzi, ngoba yaphendula umsila yafulathela. Yayinkulu okungaba ngamamitha amathathu loba angedlula lapho. Ngithanda ukubonga uNkulunkulu ngokuphunyuka kwakhe ngoba sasesisibonile isidumbu sakhe,” kutsho uChifamba.

Uthe lokhu babona ingozi le kabasasebenzisi indlela le, sebehamba ngebholohweni.

Indodakazi kaKalumo uAudrey uthe lokhu elovalo ngesehlakalo lesi kodwa ubonga uNkulunkulu ukuthi unina kazange abulawe yingwenya le.

Obona ngokukhitshwa kwembiko kuZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority (Zimparks) uMnumzana Tinashe Farawo uthe uthanda ukuxwayisa uzulu ukuthi angadlaleli endaweni ezilamanzi ukuze kuvikelwe ingozi ezifana lalezi.

“Kasikamukeli udaba lomuntu owalunywa yingwenya eSouthlea Park kodwa sithanda ukuxwayisa uzulu ukuthi atshiyane lomkhuba wokuhamba emanzini ngoba kungenzakala bahangane lenyamazana ezifana laleyi.

Share This:

Sponsored Links