Umzila kawulandelwa

21 Jun, 2018 - 00:06 0 Views
Umzila kawulandelwa

uMthunywa

B, D. Ndlovu

SIQHUBEKA lendaba yethu yempi yenkululeko, sihamba lamajaha ayezimisele ukukhulula ilizwe leZimbabwe, amajaha ayesezinikele ekufeni lasekuphileni. Siqhuba indaba siqala isahluko sesine. Lapha sihlangana lamadoda empi yenkululeko esehla ngodonga olwesabekayo bahamba okwebanga elide bazizwa sebatshaywa liphango njalo. Ngokujayelekileyo kwasekumele bayedinga ukudla phakathi kwezakhamizi.

Bakuthola lokho kudla.Siyananzelela ukuthi abantu laba babengadli bodwa kumbe ukudumela nje ukudla lokhu babesidla lalabo ababeze lalokho kudla, le kwakuyindlela yokuzivikela ekudleni itshefu. Ngezikhathi ababephakathi kwazo kwakungelula ukubona isitha lokuthandayo. Kwakuliwa umuntu wonke wayeyisitha lakubani lakubani. Kwathi nje bephakathi kokudla bethuswa ngumdumo wendizamtshina eyayidumela kude le emayezini. Babegaxe bephelele sibili kodwa umdumo lo wabathuma ukuthi bayecandama emidulini yodonga.Babeyidelela sibili kodwa basuka bananzelela ukuthi yayingathi ibhoda ndawonye okwakusobala nje ukuthi indizamtshina le yayihlola umumo.

Yanyamalala leyo ndizamtshina eyayisibamise amadlodlongwane.Babuyela njalo ekudleni kwabo abasebekutshiye kubhuzwa zimpukane.Badla baqeda emva kwalokho baqonqosela kakhulu abafana kanye lamantombazana la ayebalethele ukudla ukuthi kusukela nje ngalelo langa basebelilihlo labo. Kwasekumele bangene indlela belubhekise eSilwane lapho ababethunyelwe khona.

Ukuphuma nje phandle umlobi wendaba wahlangana lomdumo owawungeke ngitsho uchazwe ngumuntu, umdumo owesabekayo okwamagama. Wezwa ngomkhosi awuthutsha indawo zonke amadoda egomela ngobuhlungu. Inhlamvu lazo zaziphambana ezifubeni zabo lapho.Kwakusobala ukuthi basebehlasele njalo isitha sesibagombolozele.

Kuyacaca njalo ukuthi indizamtshina leyana eyayibhoda yahlola yababona lapho ababecatshe khona.

Ngobunye ubunzima esibabona bephakathi kwabo lobu isitha sasilezikhali eziphezulu, besenelisa lokuhlola ngendlela ekhaliphileyo kodwa ngapha emajaheni ansundu kwakunzima kwakusetshenzwa ngelihlo lenyama kuphela elalingaboni lenyoni le endiza esibhakabhakeni. Kwasekunzima lapha indizamtshina yayiphosa amabhomba, ingabaniki lona nje ithuba lokuphuma.

UMzilakawulandelwa wadubula, wawuyekela wabubulala ngendlela yokuzivulela isikhala sokuphuma, elinye lamabhomba aphoswayo ladlula lesiqephu sendlebe yakhe lapho laye wezwa sekunuka ukufa emakhaleni akhe, lakhona wayelawo amandla okumelana lamabhomba la ayequphuka phansi laphezulu. Izihlahla zazisiwa sengathi zaziwiswa ngumshina ogelayo, pho babesaphila na abantu ababecatshe kulezo zihlahla.

Share This:

Sponsored Links