Umzila kawulandelwa: B D Ndlovu

02 Aug, 2018 - 00:08 0 Views

uMthunywa

Ukuhluzwa kogwalo
SIQHUBEKA ngohambo lwabo Mzilakawulandelwa besiyahlola ngomumo owawukhona njalo oqhubeka eRest Camp. Bazulazula lomfula uLupane bedingisisa indawo lapho ababengachapha khona. UDligazi-ke yena waze wayithola leyondawo ababona ifanele.

Bachapha ngezigodo ezimbili ezazenze ibholoho. Abalweli benkululeko laba babeqeqetshiwe okuzwayo ngendlela ezitshiyeneyo zokuvika isitha kanye lokulahlisa umkhondo wesitha. Siyananzelela lapho abafika khona bakhupha amajambo abo bachapha umgwaqo ngamasokisi, bakwenza lokhu behlose ukulahlisa isitha ngelanga elilandelayo. Isitha lesi kusobala laso sasilandela inyawo ukuze zithole umzila wabafana bempi yenkululeko.

Bahamba-ke baze bafika endaweni lapho abasebebona khona izindlu zeRest Camp kaluvilibana. Bazithuthela esixukwini bacatsha belinde ukusa ukuze babone kuhle sekukhanya. Zakhala inkukhu zibika ukusa, kuthe kusithi nwe oMzila bananzelela ukuthi isixuku ababecatshe kiso sasivulekile okwamagama, sasingafanelanga ngitsho ukucatshela isitha. Ngakho basuka bayacatsha ethangweni lwensimu eyayiseduze khonapho nje.

Kuthe sekukhanya okucacayo badlulela njalo kwenye indawo eyayivikelwe kuhle phakathi kwegumbi lothango, yayibenza babone kuhle lapho ababehlose ukubona khona, kwasekubakhanyela kusegcekeni.

Sekuthe dlwe bamangala babamba owangaphansi sebebona amatende ayelapho kanye lamatshumitshumi ezimota ezazilapho bananzelela njalo lomhlambi wamabhiza ayekhanya ngemisila. Besakhakhamele kwathutsha amasotsha evelela kunhlangothi zonke okwabethusayo labo ukuthi babevelela ngaphi, inkamba yayisimnyama tshu ngaleso sikhathi.

UDligazi wayesethule zwi esecwilise ikhanda phansi loba nje uMzila yena wayelokhu elesibindi sokukhangela. Amasotsha la ababewabona ayehlomile okwamagama izikhali ezinzima. Omkhulu wabo kwakucaca ukuthi wayekhwaza okuthile ngoba nje babebona kuphakama izandla zibuye njalo ziwe kanye kanye. Bazibonela ngawabo OMzila ukuthi babengeke bamelane lamabutho la ababewabona. Ngokuphazima kwelihlo nje babona abebutho sebegaxe izikhwama emhlane lapha imibhobho kanye lezigwagwagwa sekubanjwe ezandleni, babonakala njalo sebeseqela ezimoteni zabo bawabona njalo amanye ayesithi tshazi tshazi ezihlahleni okucaca ukuthi yilawo ayelinde njalo echathamele isitha.

Kwakusobala nje ukuthi amabutho la ayesesiya empini, akukho lapho ayengabe ayesiyakhona ngaphandle nje kokuya hlasela. Ababecandeme esixukwini labo nje bayifunda ivaliwe.

Share This:

Sponsored Links