Umzila kawulandelwa

22 Nov, 2018 - 00:11 0 Views
Umzila kawulandelwa

uMthunywa

B.D, Ndlovu

SISAQHUBEKA lodaba lwethu lapho esitshiye khona uMzila esefihlwe ngaphansi kwezihlahla zamatsabela ezaziganyulwe ngaphandle komuzi. Kwamangalisa laye ukuthi uMaZondo wayevele esendlale kudala lapho kusobala ukuthi kwakukudala kusile lapha ekhaya. Lamethusa laye iphupho leli kwangathi wayeselibona laye ngelakhe ilihlo lenyama, ukuthi kwakungalula kulelo phupho kwakunzima okwamagama.

Kuleyondawo yakhe entsha wayesenelisa ukubona ngezikhadlana zamahlamvu okwakusenzakala egumeni likaMaZondo.Wayembukele nje ephuma kwenye indlu ethwele isitolobho kwahle kwabasobala ukuthi ngalelo langa leyana ngane eyayibukele esixukwini ngesikhathi ekhutshwa esiphaleni yayizawukhomba umuzi olotshwala.

Wayeselinde nje ukuzwa ngomkhosi, kodwa wasuka wamangala lapho ebona uMaZondo elahla isitolobho egumeni kucaca nje ukuthi wayesekhuza umhlolo.

Esathithibele laye wabona sekugcwele egumeni lapha sekutshatshama abafana bomlungu lamasotsha ansundu. Wayifunda ivaliwe ukuthi ngalelo langa umuzi wakoNgwenya wawuzachitheka ube ngumlotha.

Wezwa ubuhlungu bamagama lapho ecabanga ukuthi konke lokhu okwakuzakwenzakala kwakuyisizatho sakhe.

Wazizwa ekuhawukela ukufa ngalomzuzu.Wayesizwa yonke imibuzo eyayiphoswa kuMaZondo, kwakudingwa ibutho lonsundu elaliselatshwa lapha ekhaya.

Indaba kazilali phansi kukanti njalo baqinisile abadala nxa besithi imiduli ilendlebe njalo ilamehlo. Ukhona owayeseludobhile udletshana lokubakhona kukaMzilakawulandelwa lapha egumeni.Udaba babelalo lonke luphelele ukuthi lisotsha elasila kubhomba eyadubuka eJibajiba.

UMaZondo waphika wagomela kulemibuzo ayeyibuzwa lapha. Esalibele nje yangena yamlahla phansi impama yomlungu wahlangabezwa lisotsha elambamba xhaka emphinjeni, lalo lisithi kakhulume iqiniso ngomuntu lo owayefihlwe lapha ekhaya.

Sinanzelela ubunzima thile abantu ababehlangana labo ukuthi lapho bezama ukufihla loba ukunceda abalweli benkululeko babengaphephanga, zazikhona intathelizindaba, babekhona othathawese ababegijima lezindaba besiyabikela isitha.

Lelo langa watshaywa UMaZondo waze wopha, kambe edutshuzwa langezidindi zombhobho abebutho benikezelana ngaye okwezinja ezijimbe inyamazana.

Loba kunjalo wasibopha isifuba sakhe saqina. Wayezimisele ukuthi wayengasoze achaze ngomuntu ayemelapha lapha ekhaya lalapha ayesemfihle khona.

UMzila wayesekusola konke lokhu loba nje wayebukele le kude ethi sasingasekho isizatho sokuthi uMaZondo aqhubeke efihla okwakuzacina kubulalisa umuzi wonke.

Wezwa ubuhlungu wafisa lokuthi ngabe wayelesikhali sakhe wayezakufa ezendlalele kulokuthi afe nje elengise izandla njengegwala.

Share This:

Sponsored Links