Umzila kawulandelwa

11 Oct, 2018 - 00:10 0 Views
Umzila kawulandelwa

uMthunywa

B D Ndlovu

SIQHUBEKA ngohambo lwethu lapho abafana beganga basebephelelwe lithemba uMaleveni esezebona kungcono lokuphindela emuva lapho esenanzelele ukuthi umumo wawungamanga kuhle. Bathi besathule cwaka bezitshwathike esixukwini bezwa ngokufohloza lapho basebethuke baphela amandla. Bananzelela ukuthi kwakungabanye babo, omunye lo owayephambili wayeseginqe esemanzi umhlolo, kwakundizwa emoyeni lapho.

Labo ke oMzila bathi lothu bandiza ngesifanayo, khonapho nje babona owathutsha egijima ebomvu gebhu igazi kodwa ekugijimeni lapha wayehamba ezunguzeka kusobala ukuthi wayetshaywe luhlamvu. Besakheme owangaphansi wathi di phansi, kaphindanga wavuka.

Lapho ke bayifunda ivaliwe kwasekusobala ukuthi kwakufiwa isitha sesivele sisezithende. Bonke bathi ngalo yephuka! Babebaleka nje benephuzwa ngameva omkhaya kungani abezwa lutho, inhlungu zameva babezazizwa phambili loba ameva lawo ayetshaya enyameni. Inhlamvu zombhobho lapho lazo zazihwitha endlebeni lapha sengathi kungathi babebhuzwa zinyosi.

Babaleka baze bayazithela phezu komuzi owawusithekile, lapho bethutsha labo ngesimnyama omama babonakala behwitha abantwana egumeni lapha kungathi zinkozi zihwitha matsiyane. Yibuhlungu esibunanzelelayo njalo abantu ababephila phakathi kwabo ngesikhathi lesi esibuhlungu kangaka esempi. Izingane zakhula zihlukuluzekile emoyeni, zingakwazi ukonwaba lokuhlala nje zichelesile ngokufanayo njalo lakubantu besifazana.

Abafana bempi babaleka baze bachapha umfula uTshangane, lapho ke baqanasa amadundulu bezama ukukhangelisisa emuva lapho ababevela khona. Umbhobho wawusuthe cwaka kusobala ukuthi isitha sasemile ukudubula lokhu.

Bakhangelisisa bephezu kwemibundu lapho abananzelela khona amathunzana abantu ayethutsha kude, ahamba aze abasegcekeni bananzelela ukuthi kwakungamasotsha esitha ayethutsha, babananzelela lokuthi basebegaxe imibhobho yabo njalo belitshumi kusobala lokuthi basebemile lokudubula lokhu, labo sebezitshela nje ukuthi konke kwasekuhamba ngomumo wabo bengazi.

Babalandela ngamehlo kwaze kwabasobala ukuthi babeqonda esibholaneni samanzi njengabantu ababekuthanda ukulala ezibholaneni kwahle kwabasobala ukuthi basebelanda ukuyalala lapho,bechathamela ababuya bezokukha amanzi.

Abafana beganga labo ngapha basebehlanganisa amakhanda bephuma lamaqhinga okuyahlasela lesi sitha okwasekusobala nje ukuthi sasekhohliwe sesiphumulile. Sasingekho isikhathi sokulalisa inkophe empini, ngesikhathi uphumula isitha siyaphakama silungisela ukugadla.

Share This:

Sponsored Links