Umzila kawulandelwa

07 Mar, 2019 - 00:03 0 Views
Umzila kawulandelwa

uMthunywa

SIPHAKATHI kodaba lwethu olutshisayo lapho lwaselusesigabeni esivuthayo, uMzila loSethekele kanye loSimilo sebezibonela nje labo ukuthi basebephakathi komlomo wengwenyama.

Kwasekudingakala isibindi seqhawe, inkombalanga layo yayisichaza ukusa kukanti njalo ukusa lakho kuhuga amehlo abantu lawesitha njalo ngokufanayo.

USimilo wadla amathambo engqondo njengoba nje kuyikho okwakudingeka ngaleso sikhathi.

Wakhuthaza uSethekele ukuthi akhumule impahla zesibhedlela agqoke ezinye ayeze lazo azazisemoteni, lokhu kwakusenzelwa ukuthi loba ngubani ababehlangana laye angaze aba lemibuzo ethile ngokubona umongikazi egqoke impahla zabo mongikazi engekho esibhedlela.

Ngokufanayo loMzila laye kwasekumele akhumule impahla zezigulane, lapha ikhanda likaSimilo laseligaya okomtshina omkhulu.

Ngesikhathi uSethekele eyetshintsha impahla uMzila wasala eyibukisisa indoda le ayengayazi eyazi nje ngokuhlangana layo egangeni lapha, yayisobala ukuthi indoda le yayingeyebutho, pho liphi-ke ibutho, ngumbuzo owawusumkhathaza lowo.

Wayengathini aluba indoda le yayiyingxenye yebutho lesitha. Wazizwa efikelwa yikwesaba enanzelela nje lokuthi kwakukhona ukukhalipha kulindoda kukanti lwalukhona futhi lolaka olwalucatshile.

Wazibuza imibuzo eminengi waswela impendulo ngendoda le.

Okwamdida kakhulu yikwenza kukaSimilo lapho esemncedisa ukugqoka impahla aze amlungise lenwele lezi, kungabe kwakungumusa oqotho na?

Wabuye njalo wamqonqosela ngelithi uhambo lwabo lwaselulubi kwasekumele laye azifihle ukuba yisigulane ayeyikho khona.

Esabindana lemicabango wathutsha uSethekele esetshintshe impahla esengomunye umuntu.

Akuphoziswanga maseko, khonapho nje wahle wabalaya okomdala elaya umakoti, wabazisa ukuthi igazi lakhe lalibika nje ukuthi kwakulamasotsha kuleyo ndawo, kwakungaba kubi nje ukuthi babamise baqale ukubuza imibuzo ethile.

Indoda le kwakusobala ukuthi yayilolwazi olubanzi sibili ngezombangazwe kanye lokuhamba kwamasotsha.

Wabalaya ukuthi kwasekumele-ke baziveze njengomuntu lomkakhe, ababelahlekelwe ngamawele ayetshiswe ngamalwa ecatsha ngakho-ke babelubhekise esibhedlela besiyalungisisa udaba lwabantwana.

Kwasekudingeka-ke bahlulukelwe sibili babe ngabantu abasesizini olubuhlungu.

Yena-ke nguye owayezakhuluma labo okunengi, uMzila wahle waphiwa isithupha esitsha, kwasekumele abambe ibizo lakhe elitsha kanye lenombolo zakhe zesithupha ukuze ithole lingawuchithi umuthi.

Share This:

Sponsored Links