Uncategorized

Umshuwalensi umqoka kulabo abalamabhizimusi

31 Aug, 2023 - 00:08 0 Views
Umshuwalensi umqoka kulabo abalamabhizimusi

uMthunywa

NGOLWESITHATHU izakhamizi zedolobho lakoBulawayo zivukele ukuzwa udaba oluzwisa usizi ngokutsha kweMutize Flea Market.

Kube yisililo abanikazi bendawo lezitanda bekhala ngokulahlekelwa.

Kubikwa kutshe impahla ebiza inkulungwane zamadola. Indawo le ibilodumo kulelidolobho ngoba ibihlanganisa abathengi labathengisi. Ukutsha kwalindawo kutshiye abantu egcekeni lomkhonomi lawo uthintekile ngoba imali ibitshintshana isandla kulindawo.

Kubikwa abanye abathengisi bebegcina amaqubaquba emali phakathi konke lempahla.  Phakathi kokudana lokukhulu, ukutsha kweMutize Flea Market sekudale imibuzo ethile mayelana lokugcinwa lokuphathwa kwendawo zamabhizimisi.

Okwakuqala, iphephandaba likazulu lithanda ukubuza ukuthi abathengisi laba behlulwa yini ukuba lomshuwalensi (insurance).

Kuyavela ukuthi ngendlela abathengisi bempahla laba abaqhinqe isililo ngayo, inengi abala lapho abazabambelela khona.

Mihla ngemihla abathengisi bempahla bebecetshiswa ukuthi bathathele phezulu inhlelo zokuvulisa i-insurance.

Ukuqakatheka kokuba le-insurance le kwenza kubelula ukuthi nxa sekuvele ingozi, umuntu enelise ukuthi aphathiswe abuyele ebhizimusini lakhe.

Siyazi ukuthi elokufa kalitsheli, ngakho ukulungiselela ikusasa kubalulekile. Khathesi abathengisi bahlezi, bagoqe isandla, abanye bebambe amakhanda ngoba sebekomlindi uyacina. Ongela insurance sekumele adinge elinye iqhinga.

Ukulahlekelwa zimpahla ngaloluhlobo kumele kubeyisifundo kubathengisi labanikazi bezakhiwo ukuthi kumele babe le-insurance.

Abathengisi abathinteke kungozi yakoMutize le batshele intatheli yephephandaba likazulu ukuthi abalayo i-insurance.

Ingcitshi kweze-insurance zithe kulenhlelo ezivikela impahla yabathengisi nxa kuthe kwaqhamuka umlilo, ukutshontshelwa, ukutshaywa ngumbane. Indleko ze- insurance ziyehlukana kodwa ziqakathekile.

Ingcitshi lezi zichaza ukuthi i-insurance isebenza ngokuqondisisa ukuthi ingozi zihlala zikhona empilweni lokuthi ukulahlekelwa kwenzakala ngesikhathi esithile kungalindelekanga. Ngakho-ke, wonke umuntu ongusomabhizinisi kumele azilungiselele.

Ukulahlekelwa yimpahla kuvamile kodwa kulesidingo sokuthi osomabhizinisi ikakhulukazi labo abasakhulayo, labangekho emthethweni babe le-insurance, njengendlela yokulawula ingozi.

Kungumbo woMthunywa  ukuthi osomabhizimisi abasacathula balandele izicebiso zabe insurance.

Ngaphandle kokunikeza izixazululo ze-insurance, amankampani amanengi asenikeza lezicebiso ezibanzi zokuvikela ingozi, ezisiza amabhizimusi asakhulayo nxa ethe avelelwa yingozi.
Sekunanzelelwe njalo ukuthi abathengisi bempahla abasakhulayo abangahlelanga kuhle ibhizimisi labo, bakutshaya indiva ukudinga i-insurance. Kukhanya bekubona njengento encinyane. Endaweni yokuthi amabhizimusi aqinele ukufuna ukuthola imali enengi, sekuyisikhathi sokuthi kudingwe zonke indlela ezikhona zokuvikela impahla.

Okwesibili, sikhuthaza ukuthi abanikazi bezakhiwo bahloniphe imithetho ekhona mayelana lokuvikelwa kwempahla lezakhiwo. Lokhu kubalisela ukuphanyeka izigxingi zokucitsha umlilo ezibizwa ngokuthi ngama-fire extinguisher.

Kuyavela ukuthi koMutize Flea Market bekungela ma-fire extinguisher la. Aluba ebekhona, ngabe umlilo kawuzange usabalale, ulumathe indawo yonke.

Phezulu lwalokho, kumele wonke umuntu obesebenza kulindawo abelolwazi lokucitsha umlilo. Kulokhu sicebisa njalo labathengisi bempahla. Labo abafunde ukuthi kuqakathekile ukuba le-fire extinguisher.
Asiqapheleni ingozi ngokuhlala silungiselele ukuyivikela. Okuncweba indlebe ngowakho.

Share This:

Sponsored Links