Uncategorized

Umphurofethi ungidlwengula ‘nge-bluetooth’

05 May, 2022 - 00:05 0 Views
Umphurofethi ungidlwengula ‘nge-bluetooth’ Induna uMakoni

uMthunywa

YiNtatheli kaMthunywa
KULENINA leRusape elidonsele enye indoda yakule indawo ezithi ingumphorefethi edale lenduna uMakoni iyethesa icala lokuya laye emacansini nsuku zonke isebenzisa umubobobo loba i-bluetooth kusukela ngomnyaka ka2019.

Indaba le kubikwa yaqala ngemva kokuba uJestina Magutakuona wesabelweni seNyamombe edinge uncedo kuJonasi Mugombi ngenkinga eyayihlasele umkakhe, osowadlulayo emhlabeni.

UMagutakuona lo, ohlala eSouth Africa uchasise indaba yakhe ehlengezela inyembezi edale lenduna uMakoni.

Uthe kalakuthula selokhe wahamba lomkakhe ukuyadinga usizo kuMugombi lo okuthiwa ngumphurofethi wesonto yeZion Church eYetambo.

UMagutakuona uthi uyazisola ngokungalaleli imilayo kanina yokuthi engayidinga uncedo kuMugombi ngoba ethi akasi mphurofethi weqiniso.

Uthe umkakhe lo owacina esedlula emhlabeni wayengezwa kuhle okwadala ukuba ayedinga uncedo kuMugombi.

“Ngomnyaka ka2019, ngaphenduka eSouth Africa ngizobona umkami lo owayengezwa kuhle. Umama wayeke wasixwayisa ukuba singayidinga uncedo lwakhe kodwa asilalelanga izixwayiso zakhe.

“Lapho engabuyela khona eSouth Africa, ngangizibona ngisiya emacansini loMugombi emaphutsheni ami. Umkami wayesaphila.

“Ngafonela uMugombi ngimazisa ngohlupho lolu wangixwayisa ukuba ngigcobe umlotha lesawudo emzimbeni wami, kwama okwensuku ezimbalwa kwabuye kwaqala njalo.

Umlotha

“Umkami wasebhubha kwaqala kutsha, ngesikhathi lesi kwasekukubi kakhulu. Ngihlangana laye malanga onke njalo ngiyabe ngisizwa ubuhlungu,” kutsho uMagutakuona.

UMugombi kayalanga icala aletheswayo leli kodwa uthe abanye otsikamutanda batshontsha izinto zakhe okuyizo abazisebenzisa ukuya emacansini loMagutakuona.

“Liqiniso, umama lo lomkakhe osewabhubhayo babuya kimi bedinga uncedo. Lokhu ahlangana lakho kwenziwa yizinto zami ezatshontshwa ngo-tsikamutanda.

“Ngangisebenzisa izinto lezi ukwelapha. Otsikamutanda sebezisebenzisa ngendlela engayisiyo behlangana lomama lo. Amabizo abo angiwazi lalapho abahlala khona,” kuchaza uMugombi edale.

Induna uMakoni iphe isigwebo sokuthi kwenziwe umsebenzi wokugezwa lokuthi uMagutakuona ayekwelatshwa kusetshenziswa indlela zesintu.
UMugombi nguye ozabhadala imali zemisebenzi le emibili ezaphathwa.

Ngemva kwalokhu, indaba le izaqhubekela phambili ithethwa edale leli.

Share This:

Sponsored Links