Uncategorized

Umkhwenyana ‘uthandana’ loninazala

09 Sep, 2021 - 00:09 0 Views
Umkhwenyana ‘uthandana’ loninazala Umnumzana uJames Konde

uMthunywa

YiNtatheli kaMthunywa
KULODLETSHANA okukhulunywa ngalo edolobheni leChegutu lezigabeni eziseduzane lwendoda yakule indawo eyetheswa umlandu wokuthandana loninazala, umama ozala unkosikazi wakhe.

Indaba le kubikwa ike yenza inina leli lakhalala ukuya esililweni sendodakazi yalo kuviki ephelileyo.

NgoLwesibili kuviki ephelileyo, intatheli zivakatshele inkomponi yeLionsvile Farm kumbe eNyadzonya eChegutu ukuze zizwisise ngendaba le.

Indaba le isabalala njengomlilo wendle.

UMnumzana James Konde (54) nguye ocatshangelwa ukuthi uhlanyisana lonina kankosikazi wakhe, uRonica Konde, obhubhe ngeviki ephelileyo.

Intatheli zifike esililweni sikaRonica, kodwa besekusele abantu abalutshwana abayizihlobo kulandela ukubekwa kukamuyi ngeSonto.

URonica utshiye abantwana abathathu. UMnu Konde wala wemba phansi ukuthi uthandana loninazala angazange athande ukumqamba ngebizo kunye lenombolo zakhe zocingo.

“Kangisakwazi ukuthi ngobabazala yini akade behlupha besithi bafuna amalobolo ngemva kokubhubha kukankosikazi ngoba lapha kuke kwaba lendaba enkulu ngeSonto singakambeki unkosikazi wami.

“Obabazala bebethi kabangeni emzini wami ngingabanikanga iUS$30 yokuhlaba umkhosi (eyokwaziswa ukuthi isihlobo sabo kasisekho).

“Mina ngingumyanga okokuthi lemali ababeyifuna leyo ngangingelayo njengomuntu engaqeda umnyaka wonke ngisonga isigulane. Unkosikazi wami wayenatha amaphilisi ama-anti-retroviral kodwa umkhuhlane wasuka wamqinela wacina ebhubha,” utsho njalo.

Kodwa ekuqaleni uMnu Konde ubeke wabikela intatheli ukuthi unkosikazi wakhe wayenatha amaphilisi okuqinisa umzimba ama-Apetito ngesikhathi ebuzwa isizatho esabulala umkakhe, waphinda wajika esithi ngama-ARV.

Uphinde wathi loninazala “bebephilisana kuhle” loninazala yikho nje wayebavakatshela ezobona owehlulekayo futhi wake wamthengela umakhalekhukhwini.

UMnu Konde uthe abanye asebenza labo yibo ababhula umlilo esililweni ngokumbhadalela iUS$20 yokuhlaba umkhosi eyemukelwa ngabakwabozala.

“Mina ngangisala ukuthi abakwethuzala bathi bafuna amalobolo ngoba mina ngalobola kokhulu lapho unkosikazi wami ondliwa khona.

“Ngesikhathi unkosikazi egula abafowabo bafika unina wabatshela ukuthi lo ngudadewabo. Babengazani kodwa bezalwa ngumama munye.Kungakho ukuthi baqale ukubuza lokhu lalokhuyana kuyahlupha.

URonica wabekwa emathuneni aseduzane njalo phezulu kwengcwaba kwabekwa umthanyelo, umganu owenziwe ngomdaka okubikwa abakibo bathi bazabuya sebezokuthatha sebesiyakwenza isintu sokuyambeka kibo.

Udadewabo kaKonde uDiana Konde walile laye ukuthi indaba le ekhulunywayo yenzakala.

“Umnewethu ngumuntu engimaziyo, kazange ake athandane loninazala, kalabo ubuntu obunjalo. Yebo wake wathatha amanye amakhosikazi kodwa behlukana etshiya labantwana lapha kodwa ukuthandana loninazala hatshi.

“Mhlawumbe ngabantu abasizondayo kumbe obabazala laba akade befuna imali yibo abapheke indaba le, singathini?” utshonjalo.

UMeka Konde indodana kaKonde laye walile ukuthi uyise uthandana loninazala.

“Engikwaziyo yikuthi umamomncane ubehlala exabana lonina kakhulu waze wathi kalugxobi lapha ngoba wathethiswa njalo kathengelwa ukudla.

“Esililweni wake wala ukubuya kodwa wazithiba ngemva kokuncengwa. Nguye owayesethethisa abantwabakhe abangabafana ababehlupha befuna imali esithi balande ukuzobeka ngokuthula,” utsho njalo.

Omunye umakhelwane uSamuel Maduwe uthe kayazi indaba enjalo.

“Umdala lo sesileminyaka edlula elitshumi sihlala laye lapha enkomponi kodwa indaba yokuthi wake wathandana loninazala kasiyazi ngoba lowo mamazala uhlala eNorton.

“Yebo, kungenzeka ukuthi kwenzakala ngoba akulamuntu owake wavuma indaba engcolisa igama lakhe kodwa ubufakazi abukho njengoba umninindaba ekulandula laye njalo lomamazala wakhona laye sowabuyela emzini wakhe, futhi akulamuntu olenombolo zakhe zocingo.

Share This:

Sponsored Links