Uncategorized

Umithisa unina! . . . ‘Sasisithi siyadlala’

25 Oct, 2018 - 00:10 0 Views
Umithisa unina!  . . . ‘Sasisithi siyadlala’ UWebster Chapusa

uMthunywa

YiNtatheli kaMthunywa
KULEMULI yeDzivarasekwa eHarare esele ithwele imikhono emakhanda kulandela ukuba enye indoda imithise unina omncane besithi bayadlala.Inina leli kubikwa seliseduze ukuthi libelethe.

Abemuli le kubikwa bake babuthana bekhuluma ngembedumehlwana le lapho abacina bevumelana ukuthi ahlawule.

Kubikwa umfana lo wathandana lonina omncinyane waze wamithisa.

Ugogo wababili laba, uMandy Makaza (60) uthe abazukulu bakhe abenza ihlazo leli nguMandy Svinurai (18) umntanomntanakhe ongumfana kanye loWebster Chapusa (19) umntanomntanakhe oyinkazana.

Kubikwa ngesikhathi besenza lokhu babehlala ndawonye.

UMandy ufakaze ukuthi wathandana lomntanakhe kwaze kwafika kusigaba sokuzithwala ebona angathi bayadlala. Uthe lokhu indaba le yaphumela egcekeni kabasathandani.

Ugogo uMakaza uthe indaba le isibasanganise amakhanda njengemuli.

“Abazukulu laba ngangihlala labo koChiweshe. UWebster ngumntanomntanami oyinkazana uVaidah Svinurai kukanti uMandy uzalwa ngumntanami olijaha uMiriyoni Svinurai, okutsho ukuthi uWebster ngumntakaMandy ngesiko lethu.

“Basiphekela enye imboza esingeke sayikhuluma abantwana laba,” kutsho ugogo uMakaza.

“UMandy wayehlala loyise kodwa uthe ngokuhlukuluzwa ngunina omncinyane (unkosikazi wesibili osethethwe nguyise) wabaleka wayahlala lobabakazi wakhe, ngakibo kukaWebster.

“Bekhonale izikhathi ezinengi babesala bodwa, unina kaWebster esiyawoda kwamanye amazwe. Kungakho laba ababili bathola ithuba bathandana uMandy waze wazithwala.

Indaba le yaze yaphumela egcekeni ugogo esebone uMandy ekhupha okungapheliyo waya laye ekilinika lapho abafika baveza ukuthi uzithwele.

“Ngesikhathi indaba le ivela sahlala phansi njengemuli umkhwenyana uyise kaWebster kwathiwa ahlawulele umntanakhe i$100 yaphiwa uyise kaMandy, kodwa unina kaMandy wathi ufuna i$200 elokhu ingakakhitshwa.

Untombazana uhle watshiya isikolo lapho akade esenza ugwalo lukaFomu 2.

Ugogo uMakaza uthe umthwalo womzukulu wakhe usulenyanga eziyisikhombisa.

“Kusukela ngesikhathi ngithola ukuthi uMandy uzithwele sengihlala laye njalo lomthwalo wakhona uyamhlupha kungakho kwathiwa siye eParirenyatwa kodwa imali yiyo esingelayo.

UMandy ulandise ngothando lwakhe loWebster esithi kakho owabamba omunye ngamandla.

“Sasithandana njalo sasisithi siyadlala kodwa sehlukana indaba le isiphume egcekeni. Ngifuna ukubuyela esikolo nxa ngingabeletha njalo ngidinga uncedo ukuze ngiyefunda ngihlala esikolo. Kangilampahla zomntwana kukanti insuku zami zokuthi ngibelethe sezisondele,” utshonjalo uMandy.

UMnumzana James Chapusa uyise kaWebster, uthe uMandy ngumlamu wakhe, lanxa wacina emithiswe yindodana yakhe.

Uthe kakwazi ukuthi umntwana ozabelethwa uzakuthi ngumzukulu loba ngumntwana.

“Kasazi ukuthi kuzahamba njani kodwa umamncane uMandy usezabeletha. Uyise kaMandy ngubabazala kimi ngoba ngumnewabo womkami. Lo yiwo umhlolo batayi,” kutsho uMnu Chapusa.

UNkosazana Vaidah Svinurai, unina kaWebster usole kakhulu isenzo sababili laba.

“Isiga lesi sesenzakele umnewethu wathi ufuna ukuhlawulwa waphiwa i$100 ngumkami. Kukanti unina kaMandy wathi ufuna i$200 kodwa silokhu sisayidinga. Abantwana laba baphambanisa kakhulu kodwa-ke umntwana sizamgcina, akukho esingakwenza. UWebster waqeda isikolo kodwa uMandy ulokhu esesikolo kungakho angabeletha kumele abuyele esikolo,” nguNkszn Svinurai lowo.

Intatheli kayisenelisanga ukuxoxa loWebster okubikwa wake wazama ukuzibophela ngemva kokubuzwa ngendaba le.

Share This:

Sponsored Links