Uncategorized

Umfundisi uzakhela udumo ngokukhiya amadoda

30 Jul, 2020 - 00:07 0 Views
Umfundisi uzakhela udumo ngokukhiya amadoda Umphurofethi Mduduzi Dube

uMthunywa

Ethel Ncube
AMANINA akoNtuthu asethethwe ludumo lokukhiya omkabo nanko phela kulomphurofethi oseveze ukuba uyenelisa ukukhiya amadoda kumbe amanina angaziphathanga okwenza bangabe besenelisa ukuhlangana labanye abantu ngaphandle kwabomkabo.

Kubikwa kusukela kuqala ukuvinjwa kwabantu ezindlini ngenxa yomkhuhlane we-Covid-19 sokulabantu abafika ikhulu asebevakatshele umphurofethi Mduduzi Dube webandla leChrist Life Generation Church elikoBulawayo bedinga ukusizwa ngokukhiyelwa omkambo ngoba bekholwa ukuthi kabathembekanga emtshadweni.

Umphurofethi Dube uveze ukuthi nxa elandwe ngumuntu edinga usizo lwakhe uyaboniswa ukuthi lo afuna ukumkhiya kasi mkakhe kungakho kulabomakhwapheni ababili abafika kuye befuna ukukhiya amadoda abantu wenqaba ukubenzela lokhu.
Kubikwa nxa usiyadinga usizo lukaMphurofethi Dube kumele uhambe uthwele eyakho ikhiye kunye labantwana bayo ukuze ayithandazele ubusuzigcinela ikhiye yakho.

UMthunywa wenelise ukuxoxisana lelinye inina elingathandanga ukuqanjwa ngebizo elihambe layakhiya umkalo eliveze ukuthi lenze lokhu ngenhloso yokugcina umuzi walo.

“Besengikhathele ngomkami ngoba ubengayiwa kwabesifazane yikho nje ngize ngaya kuMphurofethi Dube ukuze angisize.

“Ikhiye ayikhulekeleyo umphurofethi yenza ukuthi angaze akhonjwe kodwa ngeke enelise ukuhlangana lalo asethandana laye emacansini.

“Angaze azame ukuhlangana lesithandwa sakhe mina ngilekhiye elokhu ihluthulelwe ihloka aligamuli,” kulandisa lelinina.

Uqhubekele phambili esithi umphurofethi umlaye ukuthi umkakhe ukhululeka kuphela nxa yena esethanda njalo esevule leyo khiye.

“Umphurofethi uthe ikhiye le nxa ingavulwanga yimi engamkhiyayo ngeke enelise ukuganga kungakho nxa sesisehlukana yikho lapho engingavula khona ikhiye yami,” kutsho lelinina.

Intatheli ixhumane loMphurofethi uDube yena ochaze kabanzi ngendlela ikhiye esebenza ngayo.

“Sebebanengi omama abafike lapha esengibasizile. Inengi labo liyabe selikhathele ngokujolelwa ngobaba kodwa lokhu akutsho ukuthi ngikhulekela abesifazane kuphela, labesilisa labo bakhululekile ukubuya bazokhiya omkabo.

“Owesifazana kumbe owesilisa angafika edinga ukukhiya athandana laye ngiyamlaya ukuthi ayethenga ikhiye abuye layo ngizomthandazela andubana ayikhiye.

“Nxa ekhiya leyo khiye kuba yisifaniso sokukhiya isitho somkakhe kungakho lo okhiyiweyo ngeke enelise ukuhlangana lomunye umuntu,” kutsho uMphurofethi uDube.

Uthe nxa kungowesilisa osephuma egumeni lakhe ihloka lakhe kaligamuli kuthi nxa kungowesifazana okhiyiweyo lo athandana laye owesilisa ubalesidina bangabi besaqhubekela phambili ngomdlalo.

“Ngokwenza lokhu kangihlosanga ukudiliza imizi ngoba ngiyenelisa ukuthi ngibone nxa kuyikuthi ofuna ukukhiya omunye ngumakhwapheni.

“Kusukela i-lockdown iqala bakhona omakhwapheni abafika befuna ukukhiya amadoda abanikazi kodwa ngahle ngabatshela ukuthi lokho abakufunayo ngeke kwenzakale,” nguMphurofethi Dube lo.

Kuminyaka yama90s kwake kwabanjalo lomphurofethi wesiPositoli koBulawayo owaduma ngokukhiya amadoda okwenza kwathi mhla kuzwakala indaba yokufa kwakhe abantu baphaphatheka besiyadinga amakhiye ngoba egcinwe nguye.

Share This:

Sponsored Links