Uncategorized

UMBONO:Eminye imihlobo kayibulawa

21 Sep, 2023 - 00:09 0 Views
UMBONO:Eminye imihlobo kayibulawa Umfanekiso uthethwe ku The Daily Caller

uMthunywa

UKUBULALANA abantu sebekubona kuyinto encinyane engatsho lutho kukanti impilo yisipho esikhulu uNkulunkulu asipha sona njengabantu. 

Usuku ngosuku abantu bayabulawa. 

Ezimulini kunye lemphakathini nje. 

Kuletha usizi lezinyembezi ukubona abantu bebulalana, kusale izintandane, ezicina zisiba yimihambuma ezitaladeni lemadolobheni.

Amaphephandaba kunye lenkundla zokuxhumana zibika njalonje ngendlela abantu endaweni ezehlukeneyo ababulalana ngayo. 

Kuyadanisa ukuthi abanye balaba abantu babulala abanye ngenxa yokufuna inotho etholakala lula.

Angithi nje ibhayibhili elingcwele liyakufakaza ukuthi uthando lwemali luyimpande yesono. 

Umuntu kumele asuthiseke ngalokho alakho empilweni kuthi nxa engasuthiseki asebenze nzima ukuze adle izithukuthuku zamandla akhe.

Indaba lezi ezihlasimulisa umzimba esizwa ngazo kunkundla zokuxhumana kunye lakumaphephanda ngeke sahlangana lazo nxa sonke singafunda ukuzisebenzela sidle izithukuthuku zethu. 

Phakathi kwalezi indaba ezihlasimulisa umzimba, sibale ngenye indoda edabuka eGokwe kodwa ebisebenzela eZhombe okubikwa ibulewe yacuywa izitho zayo ngenhloso yokwenza imali. 

Kambe umuntu ukuze enze isenzo esifana lalesi uyabe engenwe ngumoya bani? Kutsho ukuthi lomphefumulo womuntu kawutsho lutho kuye.

Kubikwa isidumbu sendoda le abakibo bathi besiyasithatha sakhuluma ukuthi kasifuni kungcwatshwa izitho zaso zingenelanga. 

Kubuye kwavela ukuthi ufuna ukuhlawulwa ngenkomo kunye lentombi nto.

Kunga ngumoya bani osusenza abantu bangabi lomzwangedwa ekulimazeni lekubulaleni. 

Nxa kuyimali edingakalayo iyasetshenzelwa bakwethu etholakale lula kayihlali.

Kuyadingeka njalo ukuthi abantu bafundiswe ukuthi imali iyasetshenzelwa futhi inengi lalabo abalayo kabalali ebusuku besebenza. 

Pho wena uzakuthi ulala ilanga lize liphume ungenza njani imali? 

Yikho okwenza abantu bacine bebulala abanye ukuze bathole imali masinya kodwa kundaba le kuyavela ukuthi eminye imihlobo kayibulawa.

Kungumbono waleliphephandaba ukuthi nga uzulu uyaxekana lokuchitha umphefumulo mahlayana kodwa azame ngazo zonke indlela ukuzisebenzela ngoba kuyinto enhle kakhulu njalo eyakha isizwe.

Sithi phansi ngokubulalana, kasigcineni ukuthula lokuhloniphana sithandane sonke njengabantu abansundu. 

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds