Uncategorized

Umbono woMthunywa: Wobani ngabazali kubafundi babalisi

23 Jan, 2020 - 00:01 0 Views
Umbono woMthunywa: Wobani ngabazali kubafundi babalisi

uMthunywa

UMZALI uthumela umntanakhe esikolo ngoba elethemba lokuthi lapho ayakhona uzafika ethola ukukhululeka njalo lokuvikeleka ngoba ephiwa isiphatho esihle ngabazali bakhe besikolo abangababalisi.

Umntwana uhlala esikolo okwenyanga ezintathu engazange abuye ekhaya okuveza sobala ukuthi umzali uyabe ethembe kakhulu kubabalisi ukuthi bazaphatha kuhle umntanakhe. Uhlupho nje osoluvamile kulezinsuku yikuba abanye ababalisi basuka bakulibale ukuthi bangabazali babafundi ngendlela abaziphatha ngayo. 

Sekuvamile ukuthi ababalisi bahlukuluze abantwana esikolo, umntwana acake aze asale angathi lugodo.

Ababalisi sebephenduke izinyamazana zendle ngoba sekuzwakale kakhulu ukuthi benza ubudlwangudlwangu kubafundi. Yebo siyavuma ukuthi indlala ibhahile kodwa-ke nxa uzathi ungumbalisi umntwana ekugcinisa imali yakhe ethi useyifuna umuzwe esithi usabambekile uzamnika. Kambe sibili ungathi ubambekile ngemali engasoyakho.

Lokhu ngokuncane kwakhona, umntwana kwesinye isikhathi uyezwa kuthwa udlwengulwe ngumbalisi. Kulababalisi osokuzwakale ukuthi babhinya baze babhinye labafundi abangabafana. Umhlaba lo kanti sungenwe yini bazali nxa umbalisi oyindoda ebhinya abafana? Kambe wena kunguwe mbalisi ungezwa njani nxa kungathiwa umntanakho ubhinyiwe esikolo. 

Abantwana laba ngabenu, yekelani ukubahlukuluza ngokubabulalela ikusasa labo. Umlandu wakho mbalisi yikuthi ubone ukuthi ikusasa labantwana lihle hatshi ukuliphambanisa.

Zinengi impilo zabantwana ezibulawe ngabanye ababalisi. Bakhona ababalisi abathanda ukuthi bafundise abantwana bengatshayisa esikolo ngoba befuna ukuthi baphumelele kumihloso yabo.

Abanye ababalisi abagangileyo bavalela abafundi abangamantombazana emahofisini abo uzwe kuthwa uMaNcube uthandana lombalisi wakhe wesiNdebele. Umntwana uyabe esithi kukhona akwenzayo engazi ukuthi uzidonsela ebunyameni.

Inengi lezingane lezi zitholakala kuthiwa sezifile kwesinye isikhathi zibulawa yikukhupha imithwalo nxa sezithe zazithwala, kumbe kwesinye isikhathi bathatha impilo zabo ngoba becabanga kakhulu njalo besesaba ukuphoxa abazali babo.

Mbalisi thanda umfundi njengomnatanakho, ungabulali impilo yakhe ngoba kungumlandu wakho ukuthi upheke impilo yakhe umfundi, ibenhle lawe uhambe uziqhenya ukuthi umncedisile waze wabangumuntu ebantwini.

Share This:

Sponsored Links