Uncategorized

Umbono woMthunywa: Ubude abuphangwa mankazana

27 Aug, 2020 - 00:08 0 Views
Umbono woMthunywa: Ubude abuphangwa mankazana

uMthunywa

ABANTWANA bakulezinsuku bayaphanga ukuya emacansini. Inhlanganiso ezibona ngempilakahle kazulu langokuphathwa kwabantwana seziphawule incwadi ezinengi eziveza ukuthi abantwana sebephatheka kwezocansi masinyane.

Kambe kulomntwana ongaya emacansini eleminyaka yokuzalwa engu-12? Lo ngumbuzo onzima ukuphendula kodwa izenzo zabantwana zitshengisa ukuthi sebephanga ukukhula.

UMthunywa useke wakhipha indaba ezinengi kuziqinti ezehlukeneyo lapho abantwana abahlukuluzwa khona emacansini kukanti abanye yibo abathanda izinto ngoba bethandana labantu abadala.

Ezikhathini ezinengi, kucina kuthiwa umntwana uyadlovwa, ikanti lowo mntwana uyabe efuna ukungena emacansini.

Kundaba eseziphume kuphephandaba likazulu, zikhona ezinye lapho abantwana abaleminyaka engaphansi kwe-16 abangena emacansini calaceleni.

Pho umntwana kumele angene ngasiphi isikhathi kwezocansi? Abantwana bakulezinsuku sebephanga ukukhula, okuyikho okwenza abadala bengazwisisi ukuthi kungani abantwababo bephanga ukukhula.

Isintu sona sithi ubuntombi buqala kuwuphi umnyaka?

Okusegudwini kulezinsuku yikuthi amankazana yiwo asephanga ukuya emacansini.

Kunhlelo zokuchwayisisa ukumemetheka kwegcikwane leHIV, sekuvele njalo ukuthi abantwana abasakutshayi mkhuba ukuya emacansini.

Lasendulo bekusaziwa futhi ukuthi amankazana yiwo aphanga ukwazi ngezemacansini. Kwakungavamanga ukuthola ukuthi umntwana oyinkazana athandane lentanga yakhe.

Bekungumkhuba ukuthi endele endodeni endala kulaye. Ukudlova bekungakhitshwa egcekeni, loba kusaziwa ukuthi licala.

Akusela kukholwa ekuthini uthango ludla amakhomane. Yebo kubuhlungu ukubona abantu okumele bavikele abantwana sebeyibo abaphenduka izitha, kodwa labo abantwana yibo kwesinye isikhathi yibo abaqhweba abadala.

Ngenxa yokwanda kwabantu “abadlova” abantwana, sekunzima ukuthi abantu bathembane. Lokuthemba bona abantwana sekusesabisa.

UMthunywa ukholwa ukuba umthetho loba ulesisindo senhlonipho, kumele ungakhohlwa lamasiko.

Okungabe kudala ukuthi kubelula ukuba amadoda aqilibezele abantwana kwezocansi yikugqoka kwakulezinsuku.

Ubuntu buqakathekisa ukuziphatha, ngakho kuhle ukuthi inkokheli zethu lanxa zisenza umthetho, zifake amasiko lemikhuba yabensundu phambili.

Umthetho ukhona kodwa awusoke usebenze wodwa ekulwiseni ukuphanga kokukhula kwabantwana.

Kuqakathekile ukuthi imithetho yethu ikhangelisise ukuthi ingakhulisi abantwana bengazi lutho ngomhlaba. Ukubamba umntwana ngenxa yokuthi ukhangeleka esekhulile kufana lobuthakathi qho.

Khona ukuthi abantwana sebephangisa ukungena ecansini akwaliwa, uhlupho yikuthi bazenelisa ukuzigcina yini?

Lokhu kubuhlungu ngoba ukuphanga ukuya emacansini kuza lenOkunye okulusizi ngaloludaba yikuthi ngokuphangisa ukuya emacansini, abantwana, ikakhulu amankazana bayaswela umendo. Akwakhiwa imizi. Kuqakathekile ukuthi abantu bazinuke amakhwapha njalo bahloniphe abanye abantu.

Share This:

Sponsored Links