Uncategorized

Umbono woMthunywa: Siyamkhumbula uFather Zimbabwe

04 Jul, 2019 - 00:07 0 Views
Umbono woMthunywa: Siyamkhumbula uFather Zimbabwe

uMthunywa

AMAQHAWE elizwe aligugu emazweni onke omhlaba ayebuswa ngondlebe zikhanya ilanga.

Kwaliwa izimpi, abantu bangena iganga lachitheka igazi lezizalwane kulwiswa lona nje uchuku lwabelungu.
Kuhle ukuthi sihlale siwakhumbula amaqhawe ethu, ngoba asisusa embusweni owawubuhlungu okwamagama, abansundu behlupheka behlezi emazweni akibo kodwa bephathwa njengezichaka.

Bonke abalwa impi zombangazwe kumele baqakathekiswe kakhulu. Kuthi labo abafayo bezama ukukhulula amazwe abo bayakhunjulwa minyaka yonke.

NgoMvulo kuyonale iviki, mhlaka 1 Ntulikazi, izizalwane zakuleli bezikhumbula iqhawe lethu uBaba uDokotela Joshua Mqabuko Nyongolo Nkomo yena owayebizwa ngokuthi Father Zimbabwe.

Wayebizwa Father Zimbabwe nje ngoba ngempela wayengubaba wesizwe sonke. Esibutha asiqoqe isizwe sonke njengabantwabakhe sizwe ukuthi ngempela silobaba. Wayehlonitshwa, engaziphakamisi ekhuluma ezothile njalo elemfundiso enhle kubantwabakhe abayisizwe seZimbabwe.

Manengi ngempela amaqhawe akhulula ilizwe lethu leZimbabwe kodwa okaMqabuko simkhumbula kakhulu ngoba nguye owayekhokhela la amaqhawe alele ngokuthula endaweni ezitshiyeneyo kanye lalabo abalokhu besaphila.

Kuqakathekile ukuthi abantu bazi ukuthi wayeqakatheke kangakanani. UMafukufuku wadela imuli yakhe wadla lamanqe, wagcwala indawo yonke ngoba elothando lesizwe.

Kumele abantu bazibuze ukuthi okwenza umuntu asukume akhalale konke azinikele elizweni kutshengiselani ngobuntu bakhe.

UMqabuko wayehlala ekhalaza ngokuthi abansundu badudulwa emhlabathini wabo baphoselwa emaguswini, wayehlala ekhala ngokuthi abantu bangabandlululani ngemihlobo.

Kumele sithi simkhumbula kule iviki sizibuze ukuthi ngabe silentokozo lenkululeko ngabe obaba oJoshua Mqabuko Nkomo labanye abalweli benkululeko abazinikelanga ngendlela abazinikela ngayo.

Siyabonga ukuthi lokho okwahluphekelwa njalo kwalwelwa ngobaba uNkomo sesilakho lanxa silokhu sisadinga okunye ngenxa yokuba inani labantu liyanda. Sezikhona izikolo, indawo zokuhlala, abantu sebawuthatha umhlabathi ukuze balime ukudla kutholakale elizweni.

Kumele njalo uHulumende akhangelisise isikhalazo sabantu ukuthi ilanga lokukhothama kweqhawe uMdala lenziwe ikhefu ngoba ngaleyo ndlela isizukulwane silakho ukwazi ukuthi ngubani njalo wenzani lowo okuthiwa nguMdala Wethu.

Share This:

Sponsored Links