Umbono woMthunywa: Selitshabalele isiko lethu lokwenda

09 Nov, 2017 - 02:11 0 Views
Umbono woMthunywa: Selitshabalele isiko lethu lokwenda

uMthunywa

ISIKO lethu yilo elithwele ubuntu bethu njalo yilo elisenza sazi ukuthi sivelaphi sisiyaphi. Kudala sasazi ukuthi intombi iyaziqhenya ngobuntombi bayo kodwa lamuhla konke lokhu akusekho.

Endulo sasisazi ukuthi izintombi ziyahlaliswa phansi ziphiwe imfundo eqondileyo mayelana lobuntombi bazo kodwa lamuhla akusenjalo ngoba obabakazi ubathola behlalele iwhatsApp kulokuthi balaye abantwana babanewabo ngendlela okumele baphile ngayo.

Lafa elihle bakithi, latshabalala isiko lethu sikhangele ngenxa yabomabonakude bethu laba asebefundisa abantwabethu ubunqunu bonke besilisa okwenza ukuthi bangesabi ukuguquka bazendise ngoba bethi yimizwa yabo ebathumayo.

Saphela isizwe sethu, khathesi uthola umntwana omncinyane egida emabhawa ngobusuku ethi ebuzwa uzwe esithi “sengi-over 18 mina, lilungelo lami”. Uthola umntwana egobisiqolo ecula ngenhliziyo yakhe yonke esithi lingoma ingiqeda umoya engazi ukuthi imqeda isithunzi sakhe lobuntu bakhe obuzamenza acine esendela ebhawa kube ngumasihlalisane.

Mahlabezulu asitshiyeni isiNgisi lesi esabuya labondlebe zikhanya ilanga esesiphendule isintu sethu kwadojwa enye indlela yokuphila engazange iphilwe ngokhokho bethu ebutsheni babo.

Imfundiso evela ekhaya yiyo engumthombo wolwazi kodwa uthola abantwana balumhla sebentshintshile bathatha le evela esikolo uzwe mhlawumbe umntwana esithi kunina “ungekele ngenze engikufunayo ngoba phela ‘I am a free woman njalo ngiyi-feminist’. Lokhu sokwenze ukuthi inengi labantwana liswele imendo ngoba abalaleli imfundiso abayiphiwa endlini, bathatha le abayithapha esikolo kuphela. Lokhu kuyabaswelisa umendo ngoba ngaze ahlangane lowesilisa ozimisele ukuthatha imfundiso eqotho  uyabe engelayo ngokuthi owesilisa uphathwa njani njalo engenzajani ukuze engamtshiyi anamathele kuye njengenofi isibambe ijuba.

Umntwana kumele akhule efundiswa kuze kuyefika isikhathi sokuthi ijaha limvelele ekhaya ebadaleni limkhuphele ilobolo akhululwe ekhaya ahambe ayokwenda. Konke lokhu akusekho, kuleziinsuku uthola abantwana bezikhohlisa labo-sugar daddy ama-blesser lawo phela.

Imali kayisiyo enika umuntu injabulo kodwa intokozo yabadala yiyo enika umuntu ukuthula emendweni ngoba leBhayibhili likuveza sobala ukuthi hlonipha uyihlo lonyoko. Sithinte njalo kule eyabo-sugar daddy, mantombazana asigcineni isiko lethu ngoba ama-blesser enu lawa yiwo alipha imithwalo engalabaniniyo okwenza ukuthi abantwana bakhule behlupheka njalo amathamsanqa amahle engabavulekeli ngoba bedinga oyise ukuze bakwazi amadlozi abo aqondileyo.

Share This:

Sponsored Links