Uncategorized

Umbono woMthunywa: Seliseduze izulu, kasilimeni ikhanye inzuzo yamasimu

07 Nov, 2019 - 00:11 0 Views
Umbono woMthunywa: Seliseduze izulu, kasilimeni ikhanye inzuzo yamasimu

uMthunywa

UKULIMA yinto eqakathekileyo kakhulu empilweni zabantu ikakhulu labo abahlala emakhaya lasemapulazini. Kuqakathekile ngoba kwenza abantu basuthe njalo lelizwe lithole imali evela kwamanye amazwe nxa sekuthe kwathengiswa esinye isivuno kwamanye amazwe.

Nxa kungalinywa kakho ngitsho loyedwa ongafa ngendlala ngoba ukudla kuyabe kugcwele njalo kwenza lentengo yakho ezitolo yehle.

Sesisondele isikhathi sokulima, kuhle ukuthi labo abalamapulazi labalendawo zokulima baqale ukuqoqa impahla yokulima ukuze izulu lithi litshaya phansi labo beqale ukutshonisa amakhuba phansi balime.

Kuqakathekile ukulima ngoba nxa izulu lithe lana kuhle, olimileyo ulakho ukuthi athengise amabele akhe kumbe umumbu athole imali enhle kakhulu. Ulakho njalo lowo olimileyo ukuthi asebenzise amahlanga nxa esevunile ukupha inkomo zakhe ebusika ukuze ziqine zenelise ukuthi zilime njalo ngesikhathi sezulu esilandelayo.

Ngakho-ke kuqakathekile ukuthi abalimi basebenzise lelithuba lesigaba sokulima kuhle ukuze izulu lithi lihamba sekuvuthiwe emasimini.
Ngenxa yokuba uhlangothi lolu luqakathekile kumkhonomi welizwe, uHulumende wethu laye uluxhasa ngenhlelo ezehlukeneyo ezifana lePresidential Input Scheme kanye leCommand Agriculture lapho atholisa khona abalimi impahla kanye lemitshina yokulima ukuze uhlangothi lolu lwenze kuhle.

Njengoba izanuse zezulu, abeMeteorological Services sezikhulumile ukuthi izulu seliseduze njalo lizaphanga libaleke abalimi kuhle ukuthi bawusebenzise kuhle umhlabathi ukuze kuxotshwe indlala elizweni lakithi.

Kungaba kubi ukuthi labo abathola amasimu babonakale belime okuzindimanyana okungayi ngaphi betshiye umhlabathi utshaphazeka kukanti aluba bebengawusebenzisa kuhle umhlabathi ilizwe lakithi belingaphinda njalo libuyele kusimo salo sakudala lapho elalisaziwa ngokuthi yi-bread basket yeAfrica.

Kungumbono waleliphephandaba ukuthi aluba amasimu onke engalinywa ilizwe lakithi lingathuthuka ngoba ukulima kuletha imali. Yikho nje uBaba uDokotela Joshua Mqabuko Nkomo wathi nxa ufuna imali phendulela ibala elithi “imali” lizakunika ibala elithi “lima”.

Siyakufisa ukugwaba ngabalimi bakithi nxa sebethe bawusebenzisa kuhle umhlabathi sathola isivuno esikhulu.

Iqiniso okumele sibelazi yikuba akula enye inotho esingayithola ukwedlula ekulimeni. Lokhu kuyingoba umhlabathi welizwe lakithi uvundile njalo ukhulisa kuhle izilimo ezitshiyeneyo.

Isifiso sethu-ke ngesokuba abalimi benze wonke amalungiselelo okumele enziwe ukwenzela ukuthi mhla izulu litshaya phansi kungabi lozabamba ikhanda ahlabe umkhosi.

Kungakho-ke silethemba lokuthi abalimi bazasebenza gadalala ukuze kumnyaka ozayo abantu bakholise ihlobo.

Share This:

Sponsored Links