Uncategorized

Umbono woMthunywa: Qaphelani ngesikhathi sekhefu, kunengi okwenzakalayo

05 Dec, 2018 - 23:12 0 Views
Umbono woMthunywa: Qaphelani ngesikhathi sekhefu, kunengi okwenzakalayo

uMthunywa

SOKUNGUMPALAKAZI, selisondele ikhefu leKhisimusi, abanye bahle baqala ukulijabulela lenyanga iqalisa, ngamawoso lotshwala indawana zonke lezi. Loba zikhwelile izinto ayiswelakali eyokuzijabulisa, khona kuqakathekile ukujabula labanye umuntu ake alibale ngokumkhathazayo okwesikhatshana.

Kodwa phela ikhefu leli libuya lezinengi ezizatshiya abanye sebebambe izihlathi imicabango sigijima ekhanda umuntu sesithi amadlozi akhe amfulathele ikanti hatshi,. Kuzolezi insuku omahotsha baza ngomfutho. Yiwo phela la amantombazana amahle njengelanga liphuma azakhuthuza amadoda imali yonke ebhawa lithi liphuma ilanga indoda yesabe lokuya endlini siqede imali yonke yebhonasi.

Iyaphuma endlini intombi sizicombe yafana lodoli, ntambama nje selithe hwalala, iphambana lelanga abanye bengena ezindlini, isilubhekise khonale ukuyaqedela obaba izimali zabo. Umuntu uphuma endlini evele ehlose ukuya emsebenzini, uyabe ezithwalele okuyimadlana kwakhe okwanele imbodlela eyodwa yotshwala nje, esazi ukuthi ingakafiki lakungxenye bakhona abayabe sebebhuza njengempukane.

Bunjalo phela utshwala nxa sobukuphandlile uyabe usulunywa, sokusithi uthengele umuntu wonke utshwala ebhawa, ukhohlwa ukuthi abantwana endlini batsheba ngekhabitshi, bamelele lemali yezibiliboco zeKhisimusi.

Bobaba nanzelelani, qaphelani, uZibandlela ebuya izikolo ziyavulwa, abantwana bafuna amayunifomu, lamabhuku, lendleko zesikolo ziyafuneka phela. Iyavela ngaphi imali usuyiqedele kubomahotsha?

Umahotsha yena ungcono, uhle akufake kube mgceke nje kazifihli ukuthi yena usemsebenzini njalo ufuna imali yakho. Abanye bona bazenza abesifazana abaziphetheyo kanti ngitsho ufuna khona ukukukhuthuza izikhwama. Phezulu kwalokho kayisikho ukuthi uyabe ekhombe indoda eyodwa kodwa bayabe bebanengi ngoba eyibonile imali esikhwameni. Nxa ingasaphelanga imali uba ngumkhaza ngokwawo, kasuki, uzasuka seyiqede yonke du.

Lani mantombazana liziphathe, abanye benu ngabasesikolo, kambe impilo sizawonakala ngenxa yekhefu leli nje kuphela? Phela ngeke udle imali yabo obaba labo uvele ubatshiye kanjalo, khona sebedakiwe sebengakwenza okukhulu, umuntu avele athi kalifuni yena ijazi lomkhwenyana, uhle aphenduke inyamazana umuntu athi udle imali yakhe. Isisu nama, umkhuhlane nama, impilo kudala yonakele ngendaba zotshwala.

Uzawubika kubani ozawuvuma lowomthwalo, balemizi yabo obaba laba, wena udingwa umuntu sedakiwe sokutshaywa ivosho kuphela.

Asiqapheleni uMpalakazi Mthwakazi, singahlali minyaka yonke sikhala ngomkhuhlane kaZibandlela lo, kazithengwe khathesi izinto zabantwana zesikolo, ngoba luyazula uhelwane emabhawa lapha umuntu uyavuka esesaba ukuya endlini, uzangena ngaliphi omahotsha sebephephuluze imali yonke?

Share This:

Sponsored Links