Uncategorized

Umbono woMthunywa: Nxa sibambisana singayinqoba iCovid-19

11 Jun, 2020 - 00:06 0 Views
Umbono woMthunywa: Nxa sibambisana singayinqoba iCovid-19

uMthunywa

UMATSHAYABHUQE iCovid-19 isigadle kwazwakala elizweni lonke lakithi kodwa-ke kusezandleni zethu ukwenqabela ukumemetheka kwayo. Umlilo lo utshisa ubuhanguhangu umnotho welizwe, imisebenzi, amabhizimusi amancane lamakhulu.

Okubuhlungu ngawo yikuthi usuthethe imiphefumulo yabantu abanengi emhlabeni, yahlasela emhlabeni kunye lakuleli.

Ngabe silazo izikhali zokulwa lalolu bhubhane? Yebo. Ukulinqoba lokulunqanda kusezandleni zethu kodwa lalo lungasinqoba lusiqothule nxa sivumela ukuba ngondlebekazizwa labokhandalimtshel’ okwalo.

Kubalulekile ukuthi silalele futhi sihloniphe imigomo lemiyalelo ebekwa nguMongameli welizwe kanye logatsha olubona ngezeMpilakahle.

Lokho singakwenza ngokuthi singabi yizixuku njalo sigcine ibanga eliyimitha phakathi kwethu nxa sibanengi.

Okunye esingakwenza yikugeza izandla ngemithi ebulala amagcikwane futhi siqine ngokufaka izifinyo (ama-masks) ezifihla umlomo lamakhala. Akumelanga sibe yizixuku ukuze sinqande ukusabalala kwaleligcikwane eselibulele abantu njengempukane emhlabeni jikelele.

Lathi njengoMthunywa sinxusa abantu bakaMthwakazi ukuthi bakwazi ukuba ukuthi abantu abavela kwamanye amazwe baqale bahlale kuma-quarantine centres kayisiso sijeziso ngitsho kodwa kumele kukhangelwe njengomzamo kaHulumende wokulwa lesifo lesi esingumatshayabhuqe.

Kungumlandu wethu munye ngamunye ukuba sivikele ukumemetheka kwegcikwane leli ngokuhlala emakhaya nxa singelazizatho zokuvakatsha, kungaba selokitshini loba edolobheni. Amapholisa kanye lamasotsha akumelanga kube yibo abaxotsha abantu enzikini yedolobho kodwa kumele kube ngumlandu wethu sodwa ukuba sihlale emakhaya ethu.

Okunye okudanisayo yikuthi bakhona abangabe becatshangelwa ukuba sebehlaselwe kodwa abangafuni ukulandela imithetho yokuba bazivalele emakhaya abo. Ngenxa yalokho bayaqhubeka befafaza njalo besabalalisa ukumemetheka kweCovid-19.

Yebo lesi yisikhathi esinzima kakhulu ebantwini abazisebenzayo labemitshova kodwa sibonga ukulandela lokuhlonipha kwalabantu imithetho ebekwa nguHulumende lanxa bekhona nje abalihlekanyana asebeqalile ukweqa imithetho le.

Okumqoka njalo okokucina okumele sikugcizelele kakhulu yikuthi abantu abazigcine bephephile ngokufaka izifonyo, lokugeza izandla ngemithi ebulala amagcikwane ngaso sonke isikhathi. Kubalulekile lokutshiya isibanga semitha eyodwa nxa sisezindaweni eziphithizelayo njengezitolo lemalayinini okugada amabhasi.

Impi esikhangelane layo inzima, idinga ukuthi siyinqande ukuze sinqobe. Konke kusezandleni zethu, kasilandeleni imilayo yokuhlanzeka ngaso sonke isikhathi.

Share This:

Sponsored Links