Umbono woMthunywa: Lungisa elokufa lingakaqoqodi!

30 Jul, 2020 - 00:07 0 Views
Umbono woMthunywa: Lungisa elokufa lingakaqoqodi!

uMthunywa

NXA ungumzali kuqakathekile ukuthi ulungisise impilo yabantwabakho usaphila. Banengi asebedlula kulumhlaba abatshiye beqale impi engaxazululekiyo. Ngesikhathi umuntu esazidlela amabele akhe usuke alibale ukuthi usendleleni, umhlaba lo asikhaya laphakade.

Impahla lemali siyakusebenza kulumhlaba siphinde sikutshiye futhi. Nxa sekwenzeke lokhu, lo ofileyo utshiyela impahla le, lemali labo akade beseduzane laye, ikakhulu abantwana. Kungaba yinhlanhla nxa umuyi ethe walungisa inotho yakhe ngokudinda iwili yelifa.

Kulalapho okutholakala ukuthi ayikho iwili yokufa kodwa umuyi utshiye inqwaba yelifa. Yikho lapho okuqala khona impi. Intandane zingalalisa zihle zincitshwe sona isicathulo nxa sekusabiwa impahla kamufi.

Izelamani ziyalwa zifungelane ijoyi lamakhala abomvu.

Nxa iwili yelifa ikhona, kubalula ukulandela izixwayiso zomnini lifa kodwa nxa ingekho abantwana, umfelwa loba umfelokazi bathwala nzima.

Imithethwandaba yakuleli isigcwele ukuthethwa kwamacala anje. Abantwana, abafelokazi kanye labafelwa sebetshiywa bebambe umoya ngenxa yokuthi umufi kazange azihluphe ngelanga lokufa kwakhe.

Nxa lawe ungulowo ongafuni ukulungisa iwili, yazi ukuthi mhla usiya kwelamathonga uzatshiya uvuse impi.

Zikhona inhlanganiso ezifundisa lezikhankasela ukuthi abazali balobe iwili yelifa. Loba ungelanotho ecacayo, khonalokho olakho kuzayinceda imuli yakho.

Sekukanengi njalo kulotshwa ngendaba zamalunga emuli inye exabaniswa yilifa. Imuli ezinengi zitshabalele nanko phela abanye bafungelana amajoyi.

Kuzo zonke inkinga ezingadalwa ngumbango welifa, akukho okubuhlungu njengokulahleka kwemphefumulo. Indaba yelifa isibangele ukusweleka kwabantu nanko phela abanye balwa baze bahlahlelane ngamahloka.

Bakhona abalamanxeba esabekayo ngemva kokulimala kubangwa ilifa.

UMthunywa wake waloba udaba lwenye imuli yeNkayi eyangena phakathi kwengxabano enkulu ngenxa yendlu yelifa. Okwatshwaqisayo kwabalezidumbu ezimbili phansi kubangwa indlu kamuyi.

Iphephandaba likazulu lisekela isitsho esithi impethu ingena ngenxeba. Nxa umzali engekela ukulungisisa iwili, uvula lelinxeba elibhidliza umdeni wonke.

Nxa ungakalungiseleli elokufa, isixwayiso esimqoka sithi lamhlanje phuthuma uyolungisa indaba zakho.

Ukufa komuntu kuza lokudabuka kwenhliziyo lokujabula okukhulu kulabo abasaphila. Abanye bethu sebekhala ngelihlo elilodwa, elinye likhangele ukuthi kanti umuyi utshiye mpahla bani.

Sigcizelela ukuthi kulezinsuku kulilungelo labantwana lezihlobo ukuthi batshutshise abazali ukuthi balungise amawili.

Ukulungisa iwili kuvulela abantwabakho amathuba amahle okuthi basale beqhubeka ngempilo. Lungisa ungakafi!

Lalapho nxa ulungisa, nanzelela ukuthi impahla ozitshiyileyo azisoze zixabanise abantwabakho.

Ngalokho-ke kungumbono woMthunywa ukuthi lo lalo aphangise alungisisele ikusasa lemuli yakhe ngokuloba iwili yelifa.

Share This:

Sponsored Links