Umbono woMthunywa: Lingasebenzisi imbawula endaweni ezivalekileyo

09 Jul, 2020 - 00:07 0 Views
Umbono woMthunywa: Lingasebenzisi imbawula endaweni ezivalekileyo

uMthunywa

NGESIKHATHI somqando abantu bandise ukusebenzisa indlela ezehlukeneyo ukuthi bakhudumale. Abanye basebenzisa ama-heater, abanye bafaka amanzi atshisayo phakathi kwembodlela zepulastiki bazithwale kukanti abanye njalo babasa imbawula ukuze bakhudumale.

Kulezinsuku ukusetshenziswa kwembawula sokuvamile ikakhulu kulabo abahlala emalokitshini kubangelwa yikudula kwamagetsi. Abantu abanengi sebebona kungcono ukuthenga amalahle loba inkuni babase umlilo wokupheka oyiwo abacina bewotha ebusuku sekukwejisiwe.

Imbawula yenza endlini kukhudumale njalo labantu bangangenwa ngumqando.

Imbawula nxa isetshenziswe kuhle ilusizo kakhulu kodwa nxa ingasasetshenziswanga ngendlela isuka ibe yingozi. Banengi abantu asebebulewe yimbawula ikakhulu ingatshiywa endlini ebusuku abantu sebelala.

Kumaviki amabili edluleyo esigabeni seBeitbridge kulemuli ebulewe yimbawula. Laba kayisibo bodwa, banengi abantu abaphansi ababulawa yimbawula belele lanxa lonyaka lo, ungumbiko wokuqala wabantu asebebulewe yimbawula.

Lokhu kubangelwa yikuthi imbawula ikhupha i-carbon monoxide, eyiyo ehitsha abantu icine ibangela ukufa kwabo ikakhulu nxa kulelokamelo kungela lapho okungena khona umoya ohlanzekileyo.

Umuntu angangenwa kakhulu yi-carbon dioxide ucina ephela amandla ehluleke ngitsho lokuvuka kubangelwa yikuthi yiyo ayabe eseyiphefumula ngaleso sikhathi.

Minyaka yonke ngesikhathi somqando, imbawula ziyangezelela inani labantu abafayo elizweni bebulawa yikuhitshwa yiyo. Kungakho-ke kubalulekile ukuthi abantu lanxa befuna ukukhudumala kumele babone ukuthi nxa sebelala bayakhiphela imbawula phandle ukuze ingozi ezinje zivikelwe.

Kungumbono waleliphephandaba ukuthi inhlanganiso ezizimeleyo kanye loHulumende babambisane kufundiswe uzulu ngendlela eziqondileyo zokusebenzisa imbawula ukuze kuphephiswe imiphefumulo eminengi ebingabulawa yimbawula ngenxa yokuswela ulwazi lwendlela zokusebenzisa imbawula eziqondileyo.

Okwakhathesi abantu ngeke bekele ukusebenzisa imbawula ngenxa yomqando okhona kulezinsuku.

Isikhathi sokufundisa uzulu ngendlela eziqondileyo zokusebenzisa imbawula yiso lesi, ngoba kulezinsuku yikho lapho ezisetshenziswa khona kakhulu.

Imbawula ingasetshenziswa endaweni okuvulwe khona amafasitela ngeke ibe yingozi.

Share This:

Sponsored Links