Uncategorized

Umbono woMthunywa: Kaziphathwe kuhle izisebenzi loba kunzima

23 Jul, 2020 - 01:07 0 Views
Umbono woMthunywa: Kaziphathwe kuhle izisebenzi loba kunzima

uMthunywa

IZISEBENZI yizo ezenza amankampani abe yikho lokho ayikho khona. Nxa inkampani isenza kuhle njalo iletha imali kumele izisebenzi ziphathwe kuhle ngoba akulamali engavela ezulwini nxa izisebenzi zingezi kuhle.

Kunjalo-ke lanxa imali ingekho, izisebenzi akumelanga ziphonguphathwa njengezikasumani ngoba kuyabe kungasintando yazo ukuthi kungabi lemali. Nxa abaphathi benkampani besehluleka ukuphatha kuhle indawo akumelanga izisebenzi kube yizo ezithwala amagabha avuzayo.

Ukuze izisebenzi zisebenze kuhle kumele ziphiwe konke ezikufunayo ukuze phela zenelise ukufeza umsebenzi wazo. Kambe umuntu anganika omunye umsebenzi wokugebha igodi engamphanga ipiki, uyabe esithi aligebhe njani lelo godi?

Kulezinsuku amankampani amanengi ikakhulu lawo athengisa impahla yawo kwamanye amazwe izinga lokusebenza kwawo lehlile ngenxa yobhubhane lweCovid-19. Amanye amankampani aseqalile ukumisa izisebenzi kukanti amanye avele asequmile iholo lezisebenzi zabo.

Kukanti akhona njalo amanye amankampani avele wona asekhohliwe ngokuholisa izisebenzi zawo bethembe khona ukucatsha ngomunwe wesimo esibhekane lelizwe.

Okusuka kumangalise yikuthi izisebenzi lezo ziyabe zikhangelelwe ukuthi zibe semsebenzini njalo zigcine njani izimuli zazo zona zingatholi lutho ekupheleni kwenyanga.

Pho uthi zisebenze njani izisebenzi zilambile njalo ezinye zikhathele njengoba ziquma iganga zisiya emsebenzini? Lokhu kuveza ukuthi abaqhatshi abanjalo kabalandaba ngitsho lempilo yezisebenzi zabo, abakufunayo nje yikuthi benze umsebenzi bona bazidlele imali ngoba phela inkampani lenkampani kumele ihlale ilendlela ecacayo yokuthi bakhangelele ukuqhuba njani ibhizimusi nxa kungenzakala kube lohlupho olubakhona.

Umumo okhona elizweni akusimumo wokuthi abantu baphelelwe ngumsebenzi, into zimi manzonzo okokuthi indoda kuyabe kumele ibambe ziqine ukuze phela abantwana bathole isinkwa.

Manje bazasithola njani nxa oyise labonina bephelelwe ngumsebenzi ngenxa yabantu abehluleka ukukhokhela kuhle amankampani.

Umuntu nxa esebenza kumele aphiwe imfanelo yakhe ngoba phela uyabe evuke ekuseni wayasebenza ukuze aziphilise kanye lemuli yakhe.

Share This:

Sponsored Links