Uncategorized

Umbono woMthunywa: Kambe sebangenwa kuyini abantu?

10 Jan, 2019 - 00:01 0 Views

uMthunywa

INANI labobhinya likhanya lisiya likhula elizweni lakithi okuyinto edanisayo ngoba engekho umuntu othanda ukubanjwa ngamandla ukuze aye emacansini.

Akusela kuthi ngugogo kumbe lusane, bonke sebengabahlaba umkhosi ofanayo.

Kambe nxa ijaha lizahudula ugogo walo limhlubule impahla akuhloli na lokhu? Batayi!

Kulodaba oselutshayisa izakhamizi zeMbembesi amakhanda lukabhinya ongenela izalukazi zakule indawo ezihlukuluza emacansini. 

Amapholisa akule indawo kukhanya lokhu esehluleka ukubamba lesisigilamkhuba.

Kubikwa ubhinya lo nxa efika emizini yezalukazi uzibika athi uthunywe ngabantwabazo kukanti nxa zingala ukumvulela uyakwatula amafasitela loba izivalo angene phakathi ngenkani. Okudanisayo ngesigilamkhuba lesi yikuthi nxa ehlukuluza izalukazi lezi uyabe engazivikelanga okutsho ukuthi kuseselomango omude ngaphambi kokuthi kuqedwe igcikwane leHIV kuleli nxa abantu belokhu begila imikhuba efana lale.

Kule iviki kukhanya ubhinya weMbembesi lo, usephume njalo lelinye icebo lokungenela ngitsho labesifazana abalabomkabo nanko phela kubikwa usefika ahlabe umkhosi athi kulezigebengu ezifuna ukuhlasela abantwana obaba bangaphuma yena uhle aqale ukubahlasela andubana agijime ayehlukuluza omkabo.

Kuyadanisa lokhu, kuyahlukuluza ngitsho lomphefumulo womuntu owazi ubuhlungu bokuhlukuluzwa loba bokuhlukuluzelwa isihlobo.

Loba siluphatha mihla yonke udaba lwalezizi gilamkhuba ezisemthethwandaba ngenxa yokuhlukuluza abantwana loba abadala kukhanya umkhuhlane lo uyaqhela kulokuthi uqedwe.

Amajele lemithethwandaba kuyanyakazela ngalababantu abangobhinya elizweni lakithi.

Kambe nxa umntwana ezabanjwa iganyavu ngumalumakhe loba uyise okweminyaka ekhula, uzakhula abe ngumuntu onjani kwelakusasa?

Nxa ogogo bezahlutshulwa impahla ngabazukulu babo, bangabe besenelisa ukusibamba njengamaqanda na?

Abantu, ikakhulu abesifazane, sebephilela evalweni, khona ukutshiya usane lomuntu wesilisa sekusesabisa okwamagama.

Lokhu kwakungaziwa endulo, sasikubonela kumabhayisikopo simangala ukuthi kulabantu abangaphila njengenyamazana?

Lamuhla sekulilizwe lethu eseliphila angathi yibhayisikopo, yilo ilizwe lethu eselisenyanyeka              kangaka.

Silethemba lokuthi uzulu uzavumelana lathi ukuthi abomthetho elizweni kumele babone ukuthi bonke obhinya baphiwa isijeziso esilukhuni sibili ukuze wonke umuntu ahambe elizweni esazi ukuthi ukhululekile.

Kuqakathekile ukuthi lesigilamkhuba seMbembesi sazi ukuthi akuqili lazikhotha emhlane, loba sekutheni kwelinye ilanga sizabanjwa.

Umuntu akumelanga esabe umthetho kuphela kodwa kumele agcine ubuntu bakhe.

Share This:

Sponsored Links