Uncategorized

Umbono woMthunywa: Izisebenzi zendlini zilamalungelo njengathi

06 Jun, 2019 - 00:06 0 Views
Umbono woMthunywa: Izisebenzi zendlini zilamalungelo njengathi

uMthunywa

KUQAKATHEKILE ukuthi abantu bahloniphe izisebenzi zabo. Amankampani kumele alalele izikhalazo zezisebenzi zabo ukuze bangalahlekelwa ngabantu abalolwazi.

Akukuhle ukuthi izisebenzi zize zithathele emgwaqweni zikhalaza ngesiphatho ezisitholayo kumaneja wazo kumbe kumnininkampani. Akumelanga njalo izisebenzi zize zikhalale umsebenzi ukuze zize zengezelelwe iholo.

Umsebenzi munye ngamunye omuhle uletha imali ethe xaxa ngenxa yokuthi izisebenzi zisebenza inhliziyo zimhlophe.

Lamhla sithanda ukukhangela udaba lwamankazana kanye labomama abasebenza ezindlini. Kungabe kuyikuhlanza indlu kumbe ukulondoloza abantwana ngesikhathi abazali babo bengekho beye kweminye imisebenzi.

Ngilethemba lizavumelana lathi ukuba umsebenzi wendlini unzima njalo udinga umuntu olesineke.

Uthola ukuthi kulezindlu ezingaba yisitshiyangalombili kanye lezambuzi, zonke lezi ziyabe zikhangelele ukuhlanzwa yisisebenzi andubana sipheke emveni kokuba sihlanze impahla yokugqoka.

Abantwana labo ikakhulu laba abakhuliswa ngomthetho wakulezi insuku bephathwa njengamaqanda, bayabe bengomunye umthwalo, bemkhahlameza umama osebenzayo.

Phezu kobunzima obungaka kubuhlungu ukuthola ukuthi inina lalapha emzini lalo liphatha umama olincedisayo njengesigqili. Uthola abaninindlu sebekhohlwa ukuthi umuntu obasebenzelayo ulamalungelo akhe athile.

Bakhona omama abatshaya izisebenzi zabo angathi batshaya abantwababo.

Yebo zikhona ezinye izisebenzi zendlini ezigila imikhuba, ezinye ngezihlukuluza abantwana nxa abadala bengekho, ezinye ngezipheka ukudla okungahlanzekanga. Okusalayo yikuba akula muntu olamandla okuhlukuluza omunye. 

Uthola umuntu osebenza endlini eziqhenya ngokuthi udlise umntwana ingcekeza, kuthi kwelinye icele abazali bomntwana beziqhenya ngokuthi umuntu obasebenzelayo uyabesaba.

Umninimuzi angaphatha kuhle umuntu omgcinela indlu kanye labantwana ngesikhathi engekho, kusuka kunike isisebenzi umlandu wokusebenza kuhle.

Ukufundisa abantwana ukuhlonipha umuntu obagcinileyo, bengaze bamnenkisa bemkhahlela angathi uyinyamazana engafunakaliyo.

Kuyadanisa ukuthi inengi lemizi yabantu abansundu selaguquka seliziphilisa impilo yokweboleka. 

Uthola isisebenzi sihlezi sodwa emkulwini abanye behlezi kwenye indlu bezibukelela umabonakude.

Lapho atholakala khona ehlezi ezihlalweni ezibutofotofo uthuli luyavuka aze aqunyelwe lomholo wakhe.

Nxa njalo enikwa ilanga lokuziphumuza usuka emini eseqede yonke imisebenzi athi nxa ephenduka ilanga selitshonile atshelwe ukuthi akasoze aphinde anikwe elinye ilanga ngoba engelakhanda.

Inkulumo yonke le uyabe eyiphoselwa phambi kwabantwana bona abayabe behleka.

Kambe ukhona umuntu owake wabanjwa ngamandla ukuthi adinge umuntu wokusebenza endlini.

Angithi abantu yibo ababhoda amakhaya bezidingela umuntu wokubancedisa, pho uyabe esehlukuluzelwani.

Umuzi olabantu abahloniphanayo kunye labantwana abalomthetho uyakholisisa. Uthola lomuntu osebenza kulo umuzi echelesile ngoba ephathwa kuhle.

Labantwana akumangalisi ukubathola bekhalela ukuhamba laye ngakibo nxa esiyaphumula ngoba bengathandi ukwehlukana laye.

Share This:

Sponsored Links