Uncategorized

Umbono woMthunywa: Impilo yomuntu iqakathekile kakhulu

16 Jul, 2020 - 00:07 0 Views
Umbono woMthunywa: Impilo yomuntu iqakathekile kakhulu

uMthunywa

IMPILO yabantu iqakathekile kakhulu. Yikho ukuqakatheka kwempilo yabantu okwenza ukuthi nxa ekhona ogulayo emulini sitatazele, sibamba lapha lalaphaya sizama ukuthi siphuthume ahanjiswe esibhedlela. Yikho njalo okwenza ukuthi nxa kulomdlalo wenguqu, imota ethwala izigulane ngesiphangiphangi, i-ambulensi ibekhona imelele ingozi engenzakala.

Lokhu akutsho ukuthi izenzakala ingozi kodwa kwenzelwa ukuthi ingenzakala, abantu benelise ukugijimisela lowo oselimele esibhedlela ukuze kunakekelwe impilo. Ngesizatho sokuthi impilo yomuntu iqakathekile.

Asima-ambulensi wodwa adingakalayo ukuze impilo yomuntu igcinwe kuhle. Emadolobheni abantu basebenzisa amafutha ezimota, ipharafini, igasi lokunye okungenza kube lemililo emikhulu. Imililo le nxa isithe yabakhona kumele kube lezimota ezicitsha lumlilo ukuze abantu bangatsheli ezindlini lempahla yabo.

Emadolobheni kungumlandu wamakhansili ukubona ukuthi lezizimota zikhona njalo zilawo amanzi okucitsha umlilo ngoba akusimpilo yomuntu kuphela engatshabalala nxa kuthe kwaba lelangabi lomlilo, kodwa lamabhizimusi ayatshabalala. Ibhizimusi yimpilo yomuntu.

Ukutshabalala kwayo emlilweni yikutshabalala kwempilo yomuntu ngoba mhlawumbe kuyiyo ayithembileyo.

Ngakho-ke ngenxa yokuba kwenziwa konke okudingakalayo ukuba kuvikelwe impilo zabantu ngendlela ezitshiyeneyo kuyadanisa ukuba abantu bona ngokwabo bayitshaya indiva impilo.

Kukhanya koBulawayo, abantu abaqakathekisi impilo zabo ngitsho. Lokhu sikutsho ngoba lanxa kubikwa nsukuzonke ngokukhwela kwenani labantu asebelomkhuhlane weCovid-19 kukhanya abantu sebeyekethisa izixwayiso ezivela kunhlanganiso yeWorld Health Organisation zokuvikela ukumemetheka komkhuhlane lo.

Kubuhlungu ngoba abantu babona angathi umkhuhlane lo ngeke ubafinyelele kukanti okwakhathesi yiso isilo esilwiswa ngumhlaba wonke jikelele njalo esitshaya sibhuqe.

Okumqoka okumele kwenziwe ngabantu yikuthi sizame ngazo zonke indlela ukuvikela ukuthi sitheleleke lumkhuhlane ukuze kwenqatshelwe ukufa kwabantu njengoba ababona ngezempilakahle beqhubeka belokhu besixwayisa.

Silethemba ukuthi kungumlandu kaHulumende ukuthi anakekele impilo zabantu ngakho-ke ugatsha lukaHulumende olukhangelane lezempilakahle kumele luqhubekele phambili lufundisa uzulu ngalumkhuhlane njalo lubazise ukuthi lanxa isimo sinzima kudingeka ukuba baselele imuli zabo kodwa lokho ngeke kuqakatheke ukwedlula impilo zabantu. Kungakho kuhle bahlale emakhaya ukuze bangacini bethola umkhuhlane lo.

Share This:

Sponsored Links