Uncategorized

Umbono woMthunywa: Impi yelifa ichitha izimuli

24 Oct, 2019 - 00:10 0 Views
Umbono woMthunywa: Impi yelifa ichitha izimuli

uMthunywa

SEKUKANENGI kuzwakala indaba zamalunga emideni axabana ngenxa yelifa. Ngenxa yezimpi zelifa abanye abantu begazi linye basuka bajike babe yingwe lenja bangabonani ngitsho langamehlo kodwa lokho.

Imuli ezinengi zitshabalele ngenxa yezimpi zelifa nanko phela abanye bafungelana amajoyi, abantu abalala sisu sinye bafe bengasaphani imilomo. Ukuhambelana-ke asisakhulumi. Esintwini kuthiwa imibuthano enjengezimfa yiyo ehlanganisa izimuli kodwa abanye kungaze kwenzekeni phinde umbone emzini womfowabo ngenxa yelifa.

Kuzo zonke inkinga ezingadalwa ngumbango welifa, akukho okubuhlungu njengokulahleka kwemiphefumulo. Indaba yelifa isibangele ukusweleka kwabantu nanko phela abanye balwa baze bahlahlelane. 

Lalamhla abanye bayizilima kukanti abanye balamanxeba esabekayo ngemva kokulimala kulezizimpi zelifa.

Njengoba abadala besitsho ukuthi impethu ingena ngenxeba, ukuxabana phakathi kwemuli kucina kubangela ukuthi izitha lazo zingenele, ziphe abanye amacebo amabi, abantu bacine begadlana bengabantu banye. 

Kulusizi ukuba lindaba yelifa isichithe izimuli ezinengi njalo kucina sekungathi abantu bangafelwa abamkhaleli kangako umuyi kodwa ilo lalowo ukhala ekhangele okuthile azakugodla ngemva komngcwabo.

Kwesinye isikhathi ezinye zalezingxabano zidalwa yibo abafi uqobo. Kambe nxa umuntu ezakuthi ezele itshumi labantwana afake ababili kuphela kumbe oyedwa kuwili yakhe uyabe esithi bayengaphi laba abanye, badle elikabani ilifa?

Kuqakathekile ukuthi abazali bananzelele ukuthi indlela ababhala ngayo amawili abo ayisoze ixabanise abantwababo nxa bona sebethe bakhothama.

Ngalokho-ke kungumbono woMthunywa ukuthi nga abazali badinga usizo ebantwini abalolwazi andubana babhale amawili.

Sikhuthaza njalo izimuli ukuthi zibambane ngaso sonke isikhathi, kuthi lalapho belensolo ezithile ngokwabiwa kwelifa bazilungisise ngokuthula hatshi ukulwa kuze kucine kuchitheka igazi.

Share This:

Sponsored Links