Uncategorized

Umbono woMthunywa: Bontanga bambelelani kumfundo ngoba iyinqaba

30 Jan, 2020 - 00:01 0 Views
Umbono woMthunywa: Bontanga bambelelani kumfundo ngoba iyinqaba

uMthunywa

Kulezinsuku ilifa eliyinqaba seliguquke laba yimfundo ngoba yiyo eletha intuthuko emphakathini. Abadala babethi inkomo zililifa, kunjalo sibili kodwa akutsho ukuthi nxa zililifa akukho okunye okulilifa empilweni.

Ngalokhu-ke kuqakathekile ukuthi sikhuthaze ontanga ukuthi babambelele ezifundweni ngoba yibo inkokheli zakusasa ngakho kuqakathekile ukuthi bakhokhele ngolwazi oluqotho. Angithi nje kulezinsuku inengi labontanga litshona lizihlalele emabholohweni kalizihluphi ngokwezifundo lingazi ukuthi yilo ilifa kulezinsuku.

Uthola umntwana engelandaba lemfundo ethi uthembe imfuyo kumbe inotho yabazali bakhe. Kuthi kunjalo labazali bakhona bengameluleki bamekele enjalo bakhohlwe ukuthi bafana lenkukhu enatha amaqanda ayo nxa besenza kanje. Sokunzima bakaMthwakazi, uthanga ludla amakhomane qotho. Yikho-ke okudala ukuthi abazali nxa sebefile abantwana basale besilwa bebanga ilifa kumbe balisebenzise butshapha lelilifa baphethe sebedubeka.

Angithi kwakube kuhle nxa umzali ezifundisele abantwabakhe bonke kuthi nxa sebesebenza yena sezihlalele sebona ngokuthunyezelwa impahla nxa bethe bamkhumbula. Manje nxa umntwana ungamfundisanga ngubani ozakuncedisa empilweni njengoba kulezinsuku imisebenzi singenwa ngokufunda kuphela? Bayasebenza ngaphi abantwana bengafundanga bakwethu?

Esikhathini esinengi umntwana okhule ededesiswa ngabazali bakhe uba yisigangi aphethe sengena ejele. Angithi uyabe eswela ongamkhuza njalo lemfundiso yokumgoqa evela kubabalisi uyabe engayitholi eyibalekela etshona ezihlalele ngaphandle kwesikolo. Ngokunjalo kuqakathekile ukuthi sazi ukuba umntwana kufanele athole ukwelulekwa kanye lokulaywa okuhlangene lemfundo ukuze akhule ethobekile elomthetho njalo.

Isimanga yikuthi abanye abantu basuka bakhohlwe ukuthi umntwana kakhuli ebuyela emuva ngakho kubalulekile ukuthi alaywe esasemncane. Lokhu kudala ukuthi akhule esazi indlela okufanele aziphathe ngokuhlonipha njalo aqine ezifundweni ngoba yikho okulekusasa yakhe khona.

Lani bantwana guqukani lizibonele ngekusasa yenu lingaze laphila ngokuhlala likhuzwa ngoba kusasa lizabe lilodwa. Yazini ukuthi imfundo ngumthaphi wolwazi lenhlakanipho evula ingqondo ibone ngokutsha njalo kulezinsuku nxa ungafundanga akuvamanga ukuthi uphumelele empilweni.

Njengoba izikolo zivuliwe kufanele lazi bafundi ukuthi zivulelwe ukuba lifunde hatshi ukuba liyedlala. Angithi nje inengi labantwana ikakhulu elifunda lisuka ezindlini ulithola lizibhodela ezitaladeni kuthi abahlala emakhaya ubathola behlezi egangeni bezidlela izithelo zeganga. Kambe umntwana engaphumelela njani yena etshona ezidlalela engabali?

Ngalokhu abazali kufanele bakunanzelele kakhulu lokhu bazame amacebo okukhuthaza abantwababo ngezemfundo kanye lokwenqabela ukuhlala kwabo ezitaladeni lemabholohweni ngethuba lesikolo.

Share This:

Sponsored Links