Uncategorized

Umbono woMthunywa: Bomama asizinukeni amakhwapha singakalahli abantwana

21 May, 2020 - 09:05 0 Views
Umbono woMthunywa: Bomama asizinukeni amakhwapha singakalahli abantwana

uMthunywa

KULEZINSUKU kuvamile ukuthi sizwe ngabomama abatshiyeneyo abalahla abantwababo kumbe abababulalayo. Lokhu kusuka kudidanise amakhanda abantu ukuthi kambe nxa umuntu okhangelelwe ukubana abe lothando olukhulu esenza into elihlazo njalo eyisono esikhulu kangaka  kuyabe sekutheni.

Kuyamangalisa ukuba indaba zabomama abalahla loba ababulala abantwana besanda kubazala ziyanda elizweni.

Lokhu kuyinto embi kakhulu njalo esingakhangelelanga ukuthi yenziwe ngumuntu wesifazane. Umuntu wesifazane sikhangelele ukuthi abe ngumuntu othanda umntanakhe  ngempela kodwa uthola abanye sebezibulalela abantwababo.

Umntwana uligugu kungakho ke kumele athi angazalwa agcinwe kuhle, ondliwe aze akhule laye afike ebangeni lokuzinakekela.

Kubuhlungu njalo kuyethusa ukuzwa ngabomama abathi beqeda ukubeletha bathathe usane            balukhame luze lufe kumbe balumbokothe ngengubo ngenhloso yokubulala. Kambe umuntu uyabe efikelwe yini.

Kuyonale iviki iphephandaba lethu limumethe udaba lwenina elabeletha umntwana lathi liqeda lapho lamkhama laselisiyamngcwaba ebholohweni.

Kambe yisihluku esinganani lesi ukuthi umuntu abambe umphimbo wosane olungeke njalo luzilwele aluklinye ngoba engalufuni. Khona bangaki munye ngamunye wethu esibaziyo abahleziyo emtshadweni kodwa abangelaso isibusiso senzalo omunye athi esiphiwe yena aphinde abulale.

Bakwethu omama kabafunde ukuthi isipho sokuphiwa inzalo yisipho esikhulu njalo esiqakatheke kakhulu kungakho ke ungaphiwa umntwana, mthande, mondle, umkhulise laye uzakugcina kwelakusasa.

Akusinto eyesabekayo na ukuthi umuntu angabamba umntanakhe amzeleyo ambulale ngezandla zakhe sibili khona kuthiwa umntanakho ligazi lakho.

Uzwa njani umuntu lapho esehamba ezitaladeni ebona abanye omama bebobotheka ngothando bephethe abantwababo kumbe bedlala labo? Uzwa kanjani umama owake walahla umntanakhe ngaphansi kwebholoho?

Kuqakathekile ukuthi omama bafunde ngendlela ezitshiyeneyo zokuvikela ukuzithwala uma bebona angani abantwana bangumthwalo kibo. Kulabo abalahla abantwababo kumbe abababulayo sithi watholani ngokukwenza lokhu ngaphandle kokuzisola? Uzwa kanjani kwelalamuhla?

Kuhle sibisibili ukuba ngomama abalothando labantwababo. Ozwa engenelisi ukondla umntanakhe akathathe amanyathela afaneleyo ukuze umntwana ondliwe ngabalaso isifiso sokukwenza lokhu.

Asikholwa ukuthi lowasidalayo uyathokoza uma ebona omama besenza izinto ezilihlazo kanje.

Share This:

Sponsored Links