Umbono woMthunywa: Asivikeleni abantwana engozini

18 Jun, 2020 - 00:06 0 Views
Umbono woMthunywa: Asivikeleni abantwana engozini

uMthunywa

Kuqakathekile ukuthi abazali bafunde ukuhlala benakekela abantwababo ngaso sonke isikhathi khepha kulezinsuku zinengi ingozi ezingabehlela abantwana. Lokhu kungenxa yokuthi umntwana kacabangi njengomuntu omdala okuyingozi yena kakuboni kuyingozi.

Kuyinto ebuhlungu ukuthi sizithole sesibuthene sikhala ngenxa yesehlakalo esingabe sithe senzakala ebesilakho ukuthi sivikeleke lula.

Kumele sinanzelele nxa siphuma ezindlini ukuthi sitshiye izinto zimi kanjani. Kumele njalo sinanzelele ukuthi sitshiya abantwana bekhangelwe ngubani.

Kuyingozi ke ukuthi abadala baphume endlini batshiye abantwana bebodwa ngoba belakho ukusala bedlalisa izinto eziyingozi ezinjengengqamu, umlilo, umuthi lokunye okunjalo kukanti njalo balakho ukusala bevakatshelwa yizigangi.

Abadala bazakuthi bethi bayafika bathole umntwana mhlawumbe usengogijinyiswa yisisu kumbe engosekhala ngobuhlungu obuthize obusemzimbeni wakhe. Awusoze ubekwazi ke wena mzali ukuthi kuyini okungabe kubangele lokhu. Kulezinsuku kuyaqanda abantwana balakho njalo ukudlalisa umlilo becine besitsha ngoba umntwana uvele uthanda ukubambabamba yonke into.

Kungakho ke nxa abadala bephuma kuhle batshiye umuntu osekhulile ukuba abe lilihlo kulezingane njalo kungabi lokungabangela ingozi ebantwaneni eduzane.

Okunye osekusenza kube yingozi enkulu kakhulu ukutshiya abantwana bebodwa yikuthi sekulezikliwi ezihlala zilindele ukukwenza okubi.

Umntwana ulakho ukuthunjwa kumbe njalo ukubanjwa iganyavu atshiywe elomkhuhlane wengculazi. Kulezinsuku phela akusedluli langa elilodwa nje singezwanga ngezigilamkhuba ezibamba abantwana zibenza abafazi kungakho-ke kumele sinanzelele ukuthi abantwana asibatshiyi labantu abangasala bebenza okubi.

Ye kuliqiniso ukuthi awungeke wazi ukuthi umuntu omtshiye labantwabakho uyisimakanjani kodwa kuhle ukuhlala uqaphele ukuthi abantwana ikakhulu abangamankazana abatshiywa labantu besilisa yiloba beyizihlobo.

Kuyanceda njalo ukuthi abadala nxa bebona umuntu othe ukuba afike esigabeni bemsolela baphange benze umhlangano badinge ukuthi benzeni kumbe bamqonde bayembuzisisa hatshi ukuthi uma esetshontshile kumbe esenze ubugebengu obithile bakhale bona besazi ukuthi bebelakho ukuzinceda.

Yebo kwesinye isikhathi lezi ngozi zenzakala kungela ukuthi besingazivikela njani kodwa ke kuqakathekile ukuthi nxa ikhona indlela esingazivikela ngayo sizame ngazo zonke indlela.

Kuyinqobe yawo wonke umuntu eyokubona ukuthi bonke abephula amalungelo abantwana bayabotshiswa nanku phela umntwana ngowomuntu wonke njalo uthembele kithi ukuba simvikele kulezi izigebenga.

Share This:

Sponsored Links