Uncategorized

UMBONO: Uthando lungumanqoba ezimulini

22 Sep, 2022 - 00:09 0 Views
UMBONO: Uthando lungumanqoba ezimulini

uMthunywa

KUHLE ukukhula emdenini usazi ukuthi uhlala labantu abakuthandayo njalo abazakusekela kuyo yonke into oyenzayo empilweni. Umntwana nxa ekhula, ukhula esazi lokhu njalo kuletha injabulo ukwazi ukuthi uyingxenye yexuku labantu elibizwa ngokuthi ngumdeni.

Kulezinsuku impilo isithe yaguquka ngendlela emangalisayo. Abantu abaselakho ukuzwanana lokhuya okwakukhona kudala. Sekusiba lezitha phakathi kwezimuli. Abantu abasafiselani okuhle ezimulini njalo akuseyinto ethokozisayo ukubona umfowenu ephumelela empilweni ngoba umuntu uyabe ecabanga ukuthi ubumpofu bakhe sebuyakhanya emphakathini.

Kubuhlungu konke lokhu. Angithi abantu bosendo lunye kumele kube ngabantu banye okutsho ukuthi ukuphumelela kwesihlobo sakho yikuphumelela kwakho. Inzondano le isiletha udlakela emizini etshiyeneyo, lokhu kufakazwa zindaba zokubulalana lokulimazana ezimulini esizizwa mihla lemihla. Sekusenzakala yonke inyakanyaka ezimulini ngenxa yokungahloniphani lokuswelakala kothando.

Kuyadanisa ukuthi abantu esibethembileyo sithi ngabakithi yibo abantu asebesizwisa ubuhlungu besidlwengula, besigwaza, besihlukuluza lakho konke ongakucabanga.

Umuntu okuthiwa ngubaba usengothatha ingane yakhe ayenze umfazi. Akasakwazi ukuphatha umama kuhle endlini, umtshaya mihla lemihla. Kwezinye izimuli uthola umuntu kuthiwa usengene entolongweni ngoba ubulele umfowabo.

Kambe kuyini okuyabe kungene ekhanda lomuntu aze aphakamise isandla sakhe alimaze kumbe abulale umuntu wangakibo. Uyabe uzonde okunganani ukungabangela ukuthi enze ihlazo elingaka.

Angithi amapholisa ahlala ekhuluma ngendaba zokuthi kumqoka ukuthi ababili bangazithola bephakathi kokungezwani baphange badinge usizo emuntwini ongabacebisa ngokungenziwa ukuze kwephulwe ulaka olungabangela udlakela. Kuyinto embi kakhulu ukubeka umntakanyoko isandla.

Kuyesabeka ukuzwa ngokuthi umuntu usebulele omunye wakhe. Okumele sikwenze yikufunda ukuzibamba lokungaqakathekisi imizwa yenzondo. Akuqakathekanga ukuzonda kwakho kungakho-ke akumelanga ukwekelele ngoba kungabangela ukuthi ucine usuthethe umphefumulo womuntu omthandayo.

Ukuthandana ezimulini kuyinqaba ngoba kwenza kube lokuzwelana kunye lesifiso sokuba liphakamisane njengemuli liphumelele ndawonye kulokuba kuphumelele oyedwa abanye bethwele amagabha avuzayo.

Ezimulini esisuka kizo asizameni ukuba lomkhuba omutsha owothando ngoba yilo lodwa olulamandla okuhlanganisa imuli yonke.

Share This:

Sponsored Links