Uncategorized

UMBONO: Ukucatshela lokugqokela amapholisa izaheke ngeke kusise ndawo

14 Jan, 2021 - 00:01 0 Views
UMBONO: Ukucatshela lokugqokela amapholisa izaheke ngeke kusise ndawo

uMthunywa

INDUBO ezibhekane lozulu kuleli azingeke ziphele nxa abantu beqhubeka ngokungalaleli, ukungathembeki njengalokho inengi elikwenzayo.

Amanyathela abethwa nguMsekeli kaMongameli welizwe njalo enguMphathintambo wogatsha olubona ngezeMpilakahle kanye lokondliwa kuhle kwabantwana kuviki ephelileyo kumele uzulu awalandele nxa kumele abantu baphephe kubhubhane lweCovid-19.

Ngeke kusise ndawo ukuqinisa amakhanda ikakhulu njengalokho okwenziwa yilabo abaphila ngokuthengisa. Umthetho owabekwayo ukuze kuvinjwe ukumemetheka kwe-coronavirus ngesivunguvungu uthi abantu kumele bahlale ezindlini.

Kuyadanisa-ke ukuthi abantu bakutshaya indiva lokhu batshone bemile ezitaladeni bengagqokanga ngitsho lezaheke bethengisa bathi ngeke babulawe yindlala behlezi emakhaya.

Abanye njalo ngababamba inkani bathi kabakaze bambone ngitsho loyedwa olomkhuhlane weCovid-19 bayethuselwa nje ukuthi umkhuhlane lo ukhona.

Ngeke kusise ndawo ukuqinisa amakhanda, umkhuhlane lo ukhona njalo uyabulala kodwa-ke abantu bangalandela izixwayiso zababona ngezempilakahle balakho ukuphepha kubhubhane lolu.

Abanengi siyakhala ngokuswela imali kodwa kuzakuba mnandi yini nxa singaswela imali siphinde sihlatshwe langumkhuhlane.

Kungaba ngcono ukuthi umkhuhlane lo uthi usudlule abantu basale bephila baphalale besiya le lale bedinga imali yokuziphilisa.

Okwesibili, bakhona abazenza angathi bayalandela umthetho nxa bangabona abomthetho. Kakho ngitsho loyedwa ongathi kakwazi ukuthi intshumayelo yokuthi abantu kabahlale ezindlini itshunyayelelwani nxa kukhulunywa ngomkhuhlane weCovid-19 kodwa abantu ufica besiya le lale bengafakanga ngitsho lezaheke bazifake kuphela bangabona kuthutsha amapholisa.

Iqiniso yikuthi ungaze ubone angathi wenzela ipholisa kodwa impilo yakho yiyo oyifaka engozini. Kambe nxa umkhuhlane lo ungakubamba uzasola bani?

Konke obekumele ukwazi uyakwazi kodwa wakhetha ukungalaleli. Abantu kabazinuke amakhwapha, ukudubeka okwesikhatshana angithi kungcono kulokucina usifa utshiye abantwana emhlabeni bedubeka.

Uhlupho lomkhuhlane lo lungaphela kuphela nxa abantu bangalandela izixwayiso abazinikwayo zokuhlala ezindlini, ukufaka izaheke zikhathi zonke nxa usemphakathini, ukugeza izandla ngamanzi alesepa, ukungayi lapho okubuthene khona abantu abanengi. Lezi yizo kuphela izikhali esingazisebenzisa ukulwisa ubhubhane lweCovid-19 osolubulele abantu abangu-528 njalo oseluhlasele abantu abangu-22 297.

Asinanzeleleni ukuthi kuleli isimo simi manzonzo ezibhedlela kungakho-ke kuhle ukuthi abakhokheli bethu nxa bezama ukusivikela lathi silandele lokho abakutshoyo ukuze siphephe.

Singalandela izixwayiso, sibonisane njalo sizwane aliboni ukuthi indima singayiphutsha khathesi nje.
Umlandu ngowakho lawe, ngowethu sonke.

Share This:

Sponsored Links