Uncategorized

Umbono: Siyakuncoma ukuqakathekiswa kwabathwa

24 Nov, 2022 - 00:11 0 Views
Umbono: Siyakuncoma ukuqakathekiswa kwabathwa Induna uGoledema

uMthunywa

ILIZWE lakithi eleZimbabwe libunjwe ngabantu bemihlobo eyehlukeneyo ngakho kuqakathekile ukuthi bonke abantu abaphila elizweni bahlonitshwe njalo batholiswe amathuba afanayo njalo eneleyo.

Ukubekwa kwenduna yokuqala yabaThwa, induna uGoledema, ibizo lakhe lokuzalwa enguChristopher Dube, kuyisiqalo sokuhlonitshwa kwabaThwa nguHulumende wesibili njalo kuzaletha intuthuko esigabeni sabo.

Ukubekwa kwenduna uGoledema mhlaka 10 Lwezi kuyisenzo esiqakathekileyo kakhulu ngoba kuveza ukuhlonitshwa kwemihlobo encindezelweyo nguHulumende wakithi. Ngempela kakho ozasala phandle ekuhlonitshweni kwezizalwane zakuleli.

Induna uGoledema izasiza ekufundiseni abantu abangaziyo ngendlela abaThwa abaphila ngayo langokuthi kungani bakhetha ukwenza lokho abakwenzayo. Lezi zinto abazenzayo zibalisela ukuklekla indlebe, ukuzingela kanye lokungalimi okwenza abantu bangayizwisisi impilo yabo.

Njengoba abaThwa sebelenduna phakathi kwabo kutsho ukuba labo sebelesithunzi njengeminye imihlobo abahlezi layo elezinduna okuzenza kubelula ukuthi amasiko abo ahlonitshwe njalo alandelwe.

AbaThwa ngabantu abadabuka khonalapha kwelakithi abangaba linani eliphakathi kwe 1 700 eTsholotsho kuphela.

Lokhu kukhombisa ukuthi AbaThwa labo ngabantu nanko phela banengi kulesisigaba ngakho-ke kuqakathekile ukuthi labo batholiswe intuthuko ezibalisela amakhompuyutha kanye lemfundo njengayo yonke inzalo yeZimbabwe.

AbaThwa bayatholakala njalo eMatabeleland South, ePlumtree, eMatabeleland North njalo bona baphila ngokuzingela inyamazana. Inengi labo ligcwele elizweni esakhelane lalo eleBotswana. Kuminyaka edluleyo lababantu bebethwele nzima ngobandlululo njalo kakho obelendaba labo.

Inyathelo likaHulumende lokubeka induna yokuqala phakathi kwabantu bomhlobo lo, kuzenza impilo yabantu laba itshintshe, babe lesithunzi phakathi kwabanye ngoba sebelaye olakho ukumela amalungelo abo. Phela nxa kungasenziwanga kanje izizukulwane ezilandelayo zingafica kungasela ngitsho lomkhuba owodwa olandelwayo esikweni labo.

Ngaphandle kwalokho ukubekwa kwenduna kuzancedisa ukuthi kulondolozwe imbali kunye lamasiko abaThwa.

Share This:

Sponsored Links