Uncategorized

Umbono: SEKUNGENENI KOMTHWAKAZI?

06 Jun, 2024 - 00:06 0 Views
Umbono: SEKUNGENENI KOMTHWAKAZI?

uMthunywa

LOBA siyake sihlangane lakho ukuzibulala kwabantu kodwa okwakhathesi sokubuhlungu bakithi ngoba sokuvamile kakhulu. Asazi ukuthi abantu bayabe bengenwe yini baze bakhethe ukudela izimuli zabo baye kogoqwanyawo kodwa le yindaba okumele ikhangelisiswe abantu bazi ukuthi ukuzibulala ayisiso sixazululo. Kutshiya abaseleyo belemibuzo eminengi njalo belesilonda esingeke siphole.

Okusuka kusethuse kulezinsuku yikuthi uyezwa kuthiwa umfana omncinyane oleminyaka engu-8 uzibulele, kambe kubizwa kuthiweni lokhu, kungabe kungumhlola bani osungene isizwe.

Yindaba ebuhlungu le esingeke siyizibe nje kodwa edinga ukuba ixazululwe masinyane kuthi lo ongabe esecabange ukuzibulala azi ukuthi uqonda ngaphi. Kumele sivuse inkophe abantu bengakapheli ngokuzibulala, kwezinye izikhathi ngezizatho ezingalungisiswa lula nje ngokukhulumisana. Ukuzibulala akusizi lutho njalo akusilethi isixazululo khona kwaziwa ngubani ukuthi nxa ungazibulala uyabe usuthole ukuphumula ekuhluphekeni okubalekelayo. Bona abantwana asebezibulala angithi bezwa ngakho ngoba kulomuntu omdala abezwa kuthiwa uzibophele.

Pho sifundisani abantwabethu nxa simane siphangise ukulahla ithemba ngempilo ngalindlela. Asibeni yizibonelo ezinhle ezitshengisela intsha ukuba yebo impilo inzima kodwa kuyabekezelwa kudingwe usizo kwabanye. Akukho lutho olungapheliyo emhlabeni, labadala batsho bathi okungapheliyo kuyahlola. Lodubo lalo lulesiphetho Mthwakazi omuhle.

Ukubekezela umuntu eguqa phansi ngamadolo akhangele kuMdali ukuba amsize aphinde akhulume labantu kuyasiza bantu bakithi. Asisukumeleni phezulu sikhuthazane empilweni ukuba singalahli ithemba, sifundisane njalo ngokuqakatheka kwempilo ukuze senelise ukwakha ikusasa labantwabethu. Pho manje nxa abantu bephela kanje ngokuzibulala lokubulalana sizakhiwa ngubani isizwe njengoba sisakhiwa ngabantu. Asikhuthazaneni ngothando sifundisane ezikolo, emisebenzini lasemabandleni ukuba sibambelele loba kunzima kanjani.

Ngoba impilo ingaphela phinde sibe sisayithola njalo. Okukuzwisa ubuhlungu lamuhla ungamangala ukuthi ungakwethulela omunye umuntu sengakunika amaqhinga angakusiza uzibuze ukuba kungani ubukhala kangaka. Impilo iqakathekile laye uMdali akakufuni ukuthi siyiqede sodwa kodwa kumelele simelele isikhathi sakhe. Sizwe sikaMthwakazi asisizeni abawelwe ludubo isikhathi sisakhona ngoba umuntu oselomcabango lo angakwenza yiloba yisiphi isikhathi. Asibambaneni sisizane sakhe isizwe sakithi ngokusizana.

 

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds