Uncategorized

UMBONO: Ngeke samlibala uMdala Wethu, Joshua Mqabuko Nyongolo Nkomo

30 Jun, 2022 - 00:06 0 Views
UMBONO: Ngeke samlibala uMdala Wethu, Joshua Mqabuko Nyongolo Nkomo UDokotela Joshua Nkomo

uMthunywa

UKUKHUMBULA amaqhawe yinto eqakatheke kakhulu emazweni ake abuswa ngabelungu. Amazwe amanengi alwa izimpi kwachitheka igazi labantu abanengi kulwiswa uchuku lwabamhlophe. Abantu ababesemazweni ayengaphansi kombuso wabacindezeli babehlupheka, babethwele amagabha avuzayo. Ngakho-ke wonke umuntu owalwa kumbe owancedisa ukuthi uchuku lolu luphele uyaqakathekiswa.

Yikho nje uMdala Wethu, uBaba uJoshua Mqabuko Nyongolo Nkomo simkhumbula minyaka yonke.

Kusasa sikhumbula iqhawe lethu, Father Zimbabwe. Wayebizwa ngaleli igama ngoba wayengubaba welizwe lonke. Wayehlonitshwa ngabantu bonke bakuleli.

Wayengazikhukhumezi njalo wayengaziqakezeli kodwa wayesekela izenzo zakhe kube yizo ezimphakamisayo, abantu kube yibo njalo abamqakezelayo.

Kuqakathekile ukuthi abantu bazi ukuthi wayeqakatheke kangakanani. Okwenza wadela imuli yakhe wagijinyiswa zinyamazana zendle, wagcwala indawo yonke elunywa layimiyane yikuba wayelothando lesizwe.

UDokotela Joshua Mqabuko Nyongolo Nkomo

Lamuhla sekwedlule iminyaka engamatshumi amabili lantathu wedlula kulo umnyaka okaNkomo kodwa imisebenzi yakhe lokuzinikela kwakhe kulokhu kukhunjulwa nguzulu wakweleZimbabwe sengathi kwenzakale izolo. Okwenza kube njalo yikuthi wenza imisebenzi emihle ngesikhathi abanye besahlehlela khatshana.

Lamuhla inengi labantu selilawo umhlabathi njalo liyajabula kakhulu ngoba selilakho ukuzilimela loba yini eliyifunayo ngenxa yokuzinikela kwabantu abafana loNkomo.

Okunye njalo okujabulisayo ngendaba yomhlabathi yikuthi labo abahlaliswa kutsha bayathola inhlanyelo kanye lefethilayiza ukuze phela benelise ukulima ukuze bengavuki bekhala ngokuthi abalimanga ngoba inhlanyelo bengayitholanga.

Kumbali yakhe yonke yokulwela ilizwe leli ubaba uMqabuko wayedume ngokutshumayela ivangeli lokubambana lokuba abantu bathole amathuba alinganayo kwezomkhonomi welizwe.

Okunye okwakukholwa liqhawe leli yikuba abantu abansundu bathole umhlabathi ukuze bazithuthukise kwezomkhonomi.

Lobanje uMdala Wethu watshona ezinye izifiso zakhe zingakabonakali, lamhlanje inengi labantu lilomhlabathi lamabhizimusi ngenxa yokudela impilo yakhe enxwanele inkululeko yabantu bonke.

Ngesizatho lesi kubalulekile-ke ukuthi thina sonke njengezizalwane zakuleli sibone ukuba siyagagadlela umhlabathi wethu, inotho lokunye esakuthola ngokuzinikela kwamaqhawe ukuze kungahluthunwa ezandleni zethu.

Akube ngumlandu kabani lobani ukuthi ilizwe leli akumelanga liphinde lihluthunwe loba lithengiselwe abahuquluzi bomnotho.

Share This:

Sponsored Links