Uncategorized

UMBONO: Kwenzakalani phakathi kwemizi?

26 Jan, 2023 - 00:01 0 Views
UMBONO: Kwenzakalani phakathi kwemizi? Ingqamu

uMthunywa

UKWANDA kwezehlakalo zabantu abathathenenyo ababulalanayo kuyethusa kakhulu. Maviki onke kuba lendaba esabalala kunkundla zokuxhumana kunye lakumaphephandaba yokulwa kwabathetheneyo kucina kulezidumbu phansi.

Indaba lezi zidabula umphefumulo njengoba abantu bebopha elikasofa silahlane kodwa omunye acine ephenduka isitha abulale omunye  wakhe. Kusuka kutshaye inhliziyo kumangalise futhi ukuthi leyo ngxabano engalungiseki ngomlomo, efuna isidumbu phansi ngenjani?

Ukulwa phakathi kwabathatheneyo kuvele kukhona njengoba betsho nje abadala ukuthi akula muzi ongathunqi ntuthu kodwa amazinga osekufike kuwo, ikakhulu kule iminyaka kuyethusa.

Asazi ukuthi ngumoya bani othelwe phakathi kwemitshado njengoba abantu sebephenduke izilwane. Emtshadweni ingqamu ibingeyokusika ikhekhe kanye lokusebenzisa emkulwini kodwa lezinsuku isiyisikhali esesabekayo nanko phela obaba sebedlala ngayo umuntu ase omunye wakhe kogoqwanyawo.

Okudanisayo yikuthi kuzehlakalo zonke zodlakela lolu, abantu labo abalwayo bayabe bengasijaha lentombi kodwa useka zibani lo nakazibani. Kambe nxa abantwana bebona abazali babo bexabana baze bafike ezingeni lokubulalana bafundani lapho, zona impilo zabo zithinteka njani                                                         ngalokho?

Njengoba indaba lezi ziphuma lakumaphephandaba, bazizwa njani abantwana laba nxa bebona ihlazo labazali babo lichaywa emphakathini. Intanga yabo kanye lomphakathi jikelele ubaphatha njani?

Kuqakathekile ukuthi ngemva kwezehlakalo ezinjalo abantwana bathole usizo lwe-post trauma therapy ngoba abanye nxa bengasaxoxisananga lomuntu ololwazi kusuka kubaphambanise impilo zabo zonke.

Abanye bavele bawenyanye umtshado ngoba becabanga ukuthi akulanto enhle emitshadweni, yikuhlukuluzana nje imihla yonke. Ngalokhu ke bacine bebone kungcono ukuthi umuntu azifele engumazakhela kulokuthi azibophele emendweni funa ahlukuluzwe kumbe abulawe ngumuntu athembisane laye izulu emhlabeni.

Umtshado waphawulwa wabusiswa nguNkulunkulu uqobo lwakhe. Ngalokho ke umtshado uNgcwele njalo kufanele uphathwe ngokunjalo. Kuqakathekile ukuthi bantu bawuhloniphe umtshado ngoba akusiyona indawo yokudlalela. Inkinga zizahlala zikhona kodwa induku kayiwakhi ngitsho langelanga elilodwa umuzi.

Kungumbono woMthunywa ukuthi nga bonke abathatheneyo bayazama ngazo zonke indlela ukulungisisa indaba zemizi yabo ngemilomo kungekho induku njengalokhu osekusenzakala lezinsuku. Nxa kusehlula ukuthi balungisisane bodwa kungangcono babikele abadala kumbe baxoxisane labanye abantu abafana labafundisi noma abacebisi  ngoba induku ayiwakhi umuzi.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds