Uncategorized

UMBONO: Kukithi lapha, sonke silomlandu wokuphakamisa ilizwe lethu

22 Apr, 2021 - 00:04 0 Views
UMBONO: Kukithi lapha, sonke silomlandu wokuphakamisa ilizwe lethu

uMthunywa

KUYAMANGALISA ukuthi kulezinsuku kuseselabaqatshi abaphatha izisebenzi ngochuku njengendlela eyayisenzakala ngezikhathi zikaSmith.

Kusadliwa ngoludala usapho olunsundu lusangaphansi kombuso wabamhlophe okhokho bethu babebhulwa bephathwa njengenyoka, umabonabulawe icala kuyikuba baphambanise umsebenzi ababewenza emhlabathini ongowabo. Abamhlophe babezithokozisa ngokudukluza usapho olunsundu angathi alulagazi kungabi ndaba zalutho.

Lokhu yikho okwabangela ukuba okhokho bethu bathwale imikhonto lamahawu baye empini lobanje baphela empini zaseGadade. Injongo kwakuyiphalala leyo nkululeko ngasikhathi sinye kuyimpi yokuzama ukuzithuthukisa, okuthiwa yi-class struggle ngesilungu etshiwo njalo nguMakisi (Karl Marx).

Okhokho bethu babehlawuliswa imali zamakhanda (head tax) lezezindlu kunye lezezinja labomangoye, le kuyindlela yokubasusa emakhaya abo ukuze baye emadolobheni besiyadinga leyomali yokubhadala leyo mithelo.

Bathe sebesuke ngobunengi babo baya emadolobheni abelungu bacaphuka ukuba usapho olunsundu solubaminya kungakho bathunga amasu okubaxotshela njalo emakhaya. Baletha imithetshwana eminenginengi kugoqela lomthetho wepasa.

Ucabange umzukulu kaMzilikazi owakhulela egangeni ezingela, ezidlela izithelo, eselusa, ebhaqa insema ekhululekile besekudingakala ukuthi ahambe ethwele iphetshana elimlawula lapho ahamba khona.

NgeSonto kuyonale iviki besikhumbula usuku lapho ilizwe lethu elathola khona uZibuse ngemva kokuba abantwana abansundu bengene iganga bayakulwa baze balithatha ilizwe.

Ngalesisikhathi sikhumbula imisebenzi yamaqhawe ethu kumele njalo sikhumbuzane ngobunzima bempilo eyayiphilwa ngokhokho kunye labazali bethu okuyikho okwabenza bangena iganga bayakulwa impi yomzabalazo okudingakala ukuthi njengezizalwane zakuleli sikugagadlele ngamazinyo ukuze kungaphindi kusilahlekele.

Njengezizalwane zakuleli kufanele ukuba sibambane, siqhubekisele phambili imbali yethu njalo sihlose ukuthuthukisa isizwe kunye lelizwe lethu.

Ukuncindezela omunye wethu kuyafanana lokuzincindezela thina ngokwethu ngoba ukuze athuthuke lathi sithuthuke kudingakala ukuba sibambisane ijogwe. Singahlanganisa ndawonye amakhanda lokhu kungumthwalo olula kabi.

Kungumlandu wethu sonke esikuleli ukuthi sibambisane sizame ngazo zonke indlela ukuthi sidonse sisiya phambili ukuze umvuzo kaZibuse ubonakale kuleli. Yikho nje lonyaka indikimba yomkhosi kaZibuse ibisithi “[email protected] — Together, Growing our Economy for a Prosperous, Resilient and Inclusive Society” okutsho ukuthi “Ndawonye, sikhulisa umkhonomi wethu ukuze uphumelele njalo uthinte abantu bonke.”

Ngenxa yendikimba yethu le sonke silomlandu wokukwenza lokhu. Asisebenzeni ndawonye.

Share This:

Sponsored Links