Uncategorized

UMBONO: Kudingeka imithetho emitsha ukuthi abantu baphephe emigwaqweni

16 Nov, 2023 - 00:11 0 Views
UMBONO: Kudingeka imithetho emitsha  ukuthi abantu baphephe  emigwaqweni

uMthunywa

KUFA abantu abazinkulungwane minyaka yonke emigwaqweni yakithi kuthi abanye balimale. Abanye baphila lobugoga ngenxa yezingozi lezi.

Ukungena indlela uhamba emgwaqweni akumelanga kufane lokuthi usuzithengela itikiti lokuya kwelamathongo kumbe lokuthi ube yisigoga ngenxa yokuthi imigwaqo kayisaphephanga kubangelwa yizizatho ezimbalwa.

Ingozi ezinengi zibangelwa ngamaphutha enziwa ngabatshayeli kunye lokungahloniphi imithetho yomgwaqo loba nje ezinye zazo zibangelwa yisimo semigwaqo kanye lokunganakekelwa kuhle kwezimota.

Imigwaqo emibi yenza kuhambeke nzima emgwaqweni kodwa lokho akubulali bantu.

Ukugijima okwedlulisileyo kwabatshayeli yikho okubangela izingozi ezinengi emigwaqweni ngoba kusiba nzima ukuthi umtshayeli abambe imiqobotsho nxa sekudingeka ukuthi amise imota loba sekungene izifuyo kumbe inyamazana emgwaqweni.

Nxa imota igijima kunzima ngitsho lokwehlisa isiqubu okwenza ingozi yakhona ibenkulu kulanxa kuyikuthi ibihamba ngesiqubu esiphakathi laphakathi.

Amaphutha abatshayeli yiwo abangela ukuthi imigwaqo yethu ibonakale ingaphephile. Abacubungulayo bayakufakaza ukuthi okubangela ukufa kwabantu abanengi emgwaqweni yikugijimisa izimota kakhulu, ukutshayela udakiwe, ukungalandeli kunye lokungahloniphi imithetho yomgwaqo, ukufuna ukwedlula ezinye imota kunye lokungaqaphelisisi.

Izingozi zomgwaqo sezibulele abantu abanengi kakhulu ukwedlula ezinye imbangela zokufa kungakho kuyadingeka ukuthi kwenziwe yonke imizamo ukuthi zivikelwe.

NgoLwesibili kufe abantu abangu-22 kungozi yomgwaqo eyenzakale emgwaqweni osuka koBulawayo usiya eBeitbridge ababili balimala lapho okungqikilane khona umtshova kunye legonyethi. Sikhala ndawonye lezimuli ezilahlekelweyo.

Ukuchitheka kwegazi mahlayana nje kuyadanisa ngoba kungathi abatshayeli badlalela emgwaqweni betshaya indiva impilo zabantu ababathweleyo.

Kuyadingeka ukuba amapholisa aphume ngovivi enze umsebenzi awufungelayo bancedise kakhulu emigwaqweni ukuze abatshayeli balandele imithetho ngoba abanye babo badinga ukuthi bakhunjuzwe ngabomthetho ukulandela imithetho. Lokhu kuzancedisa njalo ukwehlisa izingozi.

Kubalulekile ukuthi abatshayeli bafundiswe ngokuqakatheka kokuqaphelisisa impawu zemgwaqweni kanye lokuhlonipha impilo zabantu ababathweleyo ngoba abanye bayithatha kancane indaba yokugijima kakhulu emgwaqweni bethwele abantu.

Mhlawumbe kuyadingeka futhi ukuthi kube lemithetho emitsha eqinileyo ezavikela lokhu ukuze obanjwa eyephula ajeziswe kanzima.

Kufanele labo abasebenzisa imigwaqo imihla lemihla bazi ukuthi bahloniphane njengabatshayeli futhi batshayele ngokunanzelela ukuze izingozi zivikelwe zikhathi zonke.

Lokhu kuzenza abatshayeli bazi ukuthi akudlalelwa emgwaqweni ngoba impilo zabantu ziqakathekile kakhulu.

Share This:

Sponsored Links