Uncategorized

UMBONO: Kasinanzeleleni ekuhambeni amasela asemanengi

04 Mar, 2021 - 00:03 0 Views
UMBONO: Kasinanzeleleni ekuhambeni amasela asemanengi

uMthunywa

KULEZINSUKU akuhlali ngitsho insuku ezingaki singezwanga ngomuntu otshaywe kumbe wabulawa ngamasela wathathelwa imali kunye lempahla yakhe yonke. Amasela akulezinsuku aselezibindi sibili nanko awalesabi ngitsho igazi lomuntu njalo awasathandabuzi ukukhipha umphefumulo womuntu.

Kuyinto eyesabisayo sibili njalo etshaqisa umzimba ukuthi kulabantu abafuna ukuphila ngezithukuthuku zabanye okokuthi kabesabi ukubulala kumbe ukulimaza.

Phela kulezinsuku bahle bakweqele ligwaze umhlaba nje bakutshengise ingqamu bathi letha konke okuthweleyo.

Abasakudingi ukuthi uthweleni bayakufuna nje kungabe kuyikudla, impahla zakho zokugqoka, omakhalekhukhwini kumbe yimali bakufuna konke.

Kuqakathekile ke ukuthi abantu bafunde ukuthi ukuze bavikele ingozi ezinje bazame ukuba babe sebesezindlini kungakanqundi amehlo phandle. Phela lingavele likhothame vele sebeqalisile ukusebenza ngamandla.

Abantu kumele bafunde ukuthi ukuhamba ebusuku yikubeka impilo yakho engozini ungabalakho ukuhlangana labantu abalezinhliziyo zobuhwaba njalo ezokubulala. Nxa kuyikuthi umuntu uthe wahlangana labantu abakhanya befuna ukumenza isihluku kungangcono sibili enze lokhu abakucelayo mhlawumbe bangamtshiya ephila.

Ukulwisana lezigebengu akuncedi ngoba ungacina usuye kogoqwanyawo ngenxa yento evele engelamsebenzi kumbe into ebingabiseleka lula ngemva kwesikhatshana. Mahlabezulu kungcono ukulahlekelwa ngumakhalekhukhwini wakho kunye lemali kulokulahlekelwa yimpilo.

Phela izigebengu zalamuhla azilazo inhliziyo. Njengoba izinto bezinzima ikakhulu ngesikhathi se-lockdown izigebengu lazo sezilenhliziyo ezilukhuni ngamandla njengoba nje sekuvunyelwa ukungena edolobheni abantu bengelazo izincwadi.

Ukulwisana labo yikuzilungiselela ukuvalelisa umhlaba kunye lemuli yakho. Kungangcono ukhanye njengesithutha sibili esingelamandla kodwa usazi ukuthi elakusasa uzalibona njalo uzababona abantwabakho. Ukuhlaba umkhosi lakho akusizi lutho ngitsho lakancane ngoba akulamuntu ozakuza ukuzokusiza ngoba wonke umuntu esesabela impilo yakhe.

Lezinsuku njalo ngenxa yezulu elinayo utshani bukhulu kuhle ukuthi abantu bekele ukusebenzisa indlendlana ezincane kodwa bangene emgwaqweni lapho okukhanya khona ukuze lanxa behlaselwa babe segcekeni.

Omama yibo abandise ukulandelwa ngabantu laba ngoba bebonakala njengabantu abavele bengelamandla. Ubathola behlaba umkhosi sebethathelwe impahla yabo. Kuqakathekile ukuthi bazi ukuthi izigebengu lezi kazilanembeza kungakho ngeke zikuzwele ngoba ungowesifazane nje. Kungakho ke nxa bethatha lokhu abakuthathayo wena kungangcono uzithulele zwi ngoba ungawuhlaba umkhosi uzakuzwa ngqe ngengqamu kuphela.

Khathesi njalo abantu bayaphithizela edolobheni balungiselela ukuvulwa kwezikolo, amasela lawo ayabe ephithizela ngokufanayo bezenza angathi labo balungiselela abantwana kanti hatshi baqaphele lowo okhanya ehamba ekhipha umxhaka wemali ukuze bazisize labo.

Kungumbono kaMthunywa ukuthi lanxa kuyisiphithiphithi qaphela okulandelayo ngoba kungenzakala kube lisela elilinde ithuba lokuthi lihlasele. Kungakho ke kuhle sibili ukuthi abantu bonke bathathe amanyathela okuzivikela ekuhlaselweni yizigebengu ngokugcina impahla yabo ifihlekile.

Nxa kuyimali kayibekwe endaweni ecatshileyo sibili njalo akumelanga abantu bahambe beyikhipha ndawana yonke. Siyake sibone ogogo bebophela imali zabo endaweni ezicatshileyo sibahleka kodwa lokhu kungcono sibili.
Okokucina ukuhamba ebusuku akusizi muntu ngitsho lakancane linda kuse.

Share This:

Sponsored Links