Uncategorized

UMBONO KAMTHUNYWA: Singalinge siyekethise ezikolo lemabandleni, ingatshaya ibhuqe i-Covid-19

09 Sep, 2021 - 00:09 0 Views
UMBONO KAMTHUNYWA: Singalinge siyekethise ezikolo lemabandleni, ingatshaya ibhuqe i-Covid-19

uMthunywa

UKWEHLA kwenani labantu abahlaselwa ngumkhuhlane weCovid-19 kunye lababulawa yiwo kuleli kwenze uHulumende waqala ukuyekethisa imithetho ebibekwe ngenhloso yokwenqabela ukumemetheka kobhubhane lolu.

Impilo yabantu iqakathekile kakhulu. Yikho ukuqakatheka kwempilo yabantu okwenza ukuthi uHulumende ngesikhathi ebona ukuba inani labantu ababanjwa ngumkhuhlane weCovid-19 liyakhuphuka wabeka imigoqo eyehlulekeneyo ngenhloso yokuvikela ukumemetheka komkhuhlane lo.

Phakathi kwemilayo ebikhona yokwenqabela ukusabalala kweCovid-19 uHulumende wabeka umthetho owenqabela abantu ukuthi basuke kwelinye idolobho besiya kwelinye, abantu bavinjwa emakhaya okubizwa ngokuthi yi-lockdown, kwabekwa njalo lomthetho wengcuphe, kwavalwa izikolo kunye lamabandla leminye njalo etshiyeneyo.

Loba uHulumende eseqalile ukukhulula amabhawudo ngokuyekethisa eminye imithetho ebikhona, nanko lezikolo sezivuliwe kumele kucace njalo sikwazi mhlophe ukuthi lokho akutsho ukuthi umkhuhlane kawusekho phakathi kwethu ngoba usekhona futhi usadinga ukuthi abantu bawuqaphele ngolokhozi ukuze kungabi lozalahlekelwa yimpilo ngenxa yawo.

Ukuvulwa kwezikolo kulinyathelo elihle kodwa kumele kunanzelelwe ngoba kungabangela ukukhuphuka kwenani labantu abahlaselwa ngumkhuhlane weCovid-19 ngoba ezikolo kuhlangana abantwana kunye lababalisi abavela endaweni ezehlukeneyo.

Ukuvulwa kwamabandla ezokholo lakho ngokunye okumele kunanzelelwe kakhulukazi ngoba lakho emabandleni abantu bahlangana bebanengi, bevela endaweni ezitshiyeneyo njalo.

Kungumbono waleliphendaba ukuthi loba uHulumende ekubone kufanele ukuthi ayekethise eminye imithetho yokuvimba ukumemetheka kwe-coronavirus kubalulekile ukuthi abantu baqhubeke belandela imithetho eyabekwa nguHulumende kanye lenhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni wonke jikelele, iWorld Health Organisation ukuze kuvikelwe ukuphinda kumemetheke kweCovid-19 ezikolo lemabandleni.

Nxa sonke singahlala siqaphele ngokugqoka izayeke, ukungasondelelani lokugeza izandla ngamanzi alesepa loba ngama-sanitisers singayivimba iCovid ukuthi ingene ezikolo lemabandleni.

Izikolo lamabandla zindawo lapho okuhlangana abantu abanengi kakhulu kungakho kumqoka ukuthi imithetho ilandelwe ngokupheleleyo ukuze kuvikelwe ukumemetheka komkhuhlane lo.

Loba ezikolo kunye lemabandleni kuyilapho okuhlangana khona abantu abanengi kubalulekile futhi ukuthi njengoba uMongameli ngoLwesibili ephinde wavumela ukuthi kungaba leminye imbuthano kodwa engedluli abantu abalikhulu kuyafuneka futhi ukuthi abantu balimuke nxa besendaweni ezifana lalezi ukuze kungacini kuthelelwana umkhuhlane lo.

Wonke umuntu uselawo umlandu wokubona ukuthi uyavikela ukwenqabela iCovid-19 ngoba ukuvele siyekethise izatshaya ibhuqe.

Share This:

Sponsored Links