Uncategorized

UMBONO: Kabotshwe amakorokoza emba igolide emIzini yabantu

23 Jun, 2022 - 00:06 0 Views
UMBONO: Kabotshwe  amakorokoza emba igolide emIzini yabantu Environment Management Agency (EMA)

uMthunywa

ILIZWE leZimbabwe labusiswa nguMvelinqangi ngamatshe aligugu afana legolide, idayimani kanye lamanye.

Kuhle ukuthi amatshe la aligugu asetshenziswe ngokugcweleyo ekuthuthukiseni impilo zezizalwane zeZimbabwe.

Zimbabwe

Siyaluncoma ngeqiniso uhlelo lukaHulumende lokunika abantu bakithi imvumo legunya eligcweleyo lokuthi bembe amatshe la ngoba umnotho wonke oselizweni ngowezizalwane zakuleli.

Kungumbono waleliphephandaba ukuthi zonke izizalwane zakuleli ziyaziqhenya ngamatshe la aligugu esilawo njalo singaze savumela abahuquluzi bomnotho bezothapha ilifa lethu esaliphiwa nguMdali.

Kuyadanisa ukuthi kulabantu abathi bangemba amatshe la aligugu, basuke bayethengisa ngudlu igolide abalitholileyo kulokuthi bayethengisela uHulumende okuyiyo yodwa indlela engenza ilizwe lakithi liphumelele.

Umkambo wensitha wokuthengiswa kwamatshe aligugu uya uqina ikakhulu ngenxa yokwanda kwabantu abahamba besemba amatshe endaweni ezingekho emthethweni abafana lamakorokoza.

Kumele njengezizalwane zakuleli sazi ukuthi umnotho lo esilawo ngowethu kanye lezizukulwane ezizayo ukuze sithuthukise ilizwe lethu kungakho labo abafuna ukuzonotha ngelifa elingasi labo kumele ngazo zonke indlela batshengiswe indlela ebuyela emazweni akubo.

Ngokufanayo kubalulekile ukuthi laba abagebha igolide ngokungekho emthethweni okuthiwa ngomakorokoza labo bangavunyelwa ukwenza lokhu ngoba yibo abacina bethengisela abahuquluzi bomnotho amatshe la okucina kusenza ilizwe lakithi lingaze lathola inzuzo.

Ngeviki ephelileyo sizwe kuthiwa emangweni weMguza, eHeany Junction amakorokoza angene komunye umuzi okungekho emthethweni aqala ukugebha igolide phakathi egumeni.

Kambe nxa sebesemba amatshe aligugu emizini yabantu pho sokuhlalwa njani endaweni ezinjalo?

Nxa seligejwa lasemasimini, kulinywe ngaphi-ke ngesikhathi esizayo esokulima?

Angithi lakho nxa sokugcwele amagodi indawo yonke kuba yingozi ebantwini kanye lakuzifuyo ngoba lawomagodi kabawagqibeli.

Ukusebenza kwalaba abantu yikho futhi osokubangele ukugugudeka komhlabathi ezindaweni ezinengi zelizwe.

Ngesizatho lesi kungumlandu wababona ngezokugcinwa kuhle kwemvelo abe-Environment Management Agency (EMA) kanye loHulumende ukuthi abone ukuthi ukusebenza kwabomakorokoza kuqedwe masinya.

Umthetho welizwe kumele uqiniswe ukuze lumkhuba wabomakorokoza osuze ufinyelela lakwezinye indawo ezingavunyelwayo uphele.

Angithi futhi sihlala sibhala ngeminye imikhuba emibi egilwa ngabomakorokoza abacina behuga abantwana bezikolo ngemali zabo bacine besiya labo emacansini.

Zonke lezi izinto kudingakala ukuthi uHulumende azikhangelisise ngoba ngaphandle kokugugudekisa umhlabathi elizweni, omakorokoza sebetshabalalise ubuntu emphakathini ikakhulu emaphandleni.

Phela laba abantu bathi bangathola imali, lokulwa bayalwa balimazane abanye babulalane ngendlela ezitshwaqisa umzimba.

Ngalokhu abomthetho abahlome bawuqede lumkhuba wabomakorokoza wokuhamba besemba igolide endaweni ezingekho emthethweni.

Share This:

Sponsored Links