Uncategorized

UMBONO: Izisebenzi kazihlonitshwe ziphathwe kuhle

06 Jan, 2022 - 00:01 0 Views
UMBONO: Izisebenzi kazihlonitshwe ziphathwe kuhle

uMthunywa

BAKWETHU sonke siyazi ukuthi umkhonomi welizwe lakithi uyazama ukukhula kodwa zinengi ingxaki ezikhona ezenza lokhu kubenzima ukuthi kufezeke. Loba kunjalo njengoba sisanda kuqala umnyaka omutsha wonke umuntu osebenzayo uyafisa ukuba atshengiselwe ukubana uyahlonitshwa ngokuphiwa iholo elaneleyo.

Singene kulo umnyaka omutsha sathi yebo sikubonile kodwa inengi lezisebenzi elizweni lilokhu lisamelele ukuzwa ukuthi yini eyenziwe ngeholo lazo yilabo ababaqhatshileyo.

Kuyinto emqoka ukuthi abaqhatshi bananze izikhalazo zezisebenzi lonyaka batshengisele labo ukuthi yiloba izinto zinzima lakibo, bayazama.

Umnyaka odluleyo uthe usiyaphela sonke sabona ukukhwela kwezinto ezitolo, kayikho into eyasala ingakhuphukanga intengo, kusukela kusawudo  kusiya empahleni etshiyeneyo lokunye nje okufunakalayo empilweni zabantu.

Ngempela kubuhlungu ebantwini abavukela emsebenzini mihla le mihla, okweminyaka eminengi ukuba bavukele ukusebenzela into abangayiboniyo ukuthi ibafikisa ngaphi.

Kambe nxa iholo seliyaba yinto ehlala amalanga amabili kumbe amathathu nje kuphela kubizwa kuthiweni lokhu.

Abaqhatshayo kumele bananzelele ukuthi izisebenzi yizo ezitshova inkampani ziyise phezulu, imangalise emphakathini kumbe ziyithathe nje ziyise emadakeni.

Kungakho ke abantu kumele baphiwe imali ezingcono ezizakubalakho ukubaphilisa ukuze basebenze ngamandla amankampani aphumelele.

Kulezinsuku phela uthola abantu abanengi abasebenzayo bekhala ngokujomba insuku zonke uze uzibuze ukuthi pho abangasebenziyo baphila kanjani. Abasebenzayo kabasenelisi ukuthi bathenge inyama nsukuzonke.

Okubuhlungu ngakho konke lokhu yikuthi ufica abanye abantu bethola imali ezinkalakatha emankampanini kuthi abanye abalezikhundla eziphansi bethola imali eyangisayo ngitsho lokuyiqamba.

Nxa umuntu eqhatshile kumele ananzelele njalo ukuthi uma abantu bebophe izinhliziyo ngenxa yemali encinyane abayitholayo ngeke basebenza ngenhliziyo zabo zonke njalo bechelesile, ngeke basebenza ngamandla onke yikho libona ukuthi amankampani amanengi asesiwa kulezinsuku.

Kuyinto emqoka njalo ukuthi izikhalazo zesisebenzi zilalelwe zikhangelisiswe kuqathaniswe izimali lezamanye ama nkampani besokulungiswa izikhalazo zabantu.

Abaqhatshileyo kabahambahambe babone ukuthi izinto zidula kanganani besebesazi ukuthi umuntu uholiswa imali engaka ngoba kumele agade ibhasi nsuku zonke, athenge ukudla kwabantwana, abhadale imali zabantwana zesikolo aphinde akhiphe imali yokubhadala indlu ahlala kiyo.

Asitsho ukuthi abantu kabaphiwe inkalakatha zemali kodwa abatshengiselwe ukuthi labo bayahlonitshwa ukuze inyanga ithi igqitshwa babelokhu  besalokuyimadlana ezikhwameni.

Share This:

Sponsored Links