UMBONO: Ilizwe lakhiwa ngabaninilo

25 Aug, 2022 - 00:08 0 Views
UMBONO: Ilizwe lakhiwa ngabaninilo UMongameli welizwe uEmmerson Mnangagwa

uMthunywa

UKUTHUTHUKA kweZimbabwe kugxile ekuthini abantu kumele babambane loHulumende kunhlelo ezitshiyeneyo ezengeza umnotho welizwe jikelele kusukela kwezemfundo, izakhiwo, ukuthuthukiswa kwamadolobha, ukuthuthukiswa kwamankampani ezimbamgodi, ukukhangelela izidingo zomphakathi, ukwengezwa kwenani kanye lenzuzo yezilimo. Konke lokhu kuletha ingqubekela phambili, hatshi ngelanga elilodwa, kodwa ngemva kwesikhathi.

Lokhu yikho okuphawulwa luhlelo lwe-National Development Strategy 1 (NDS-1) oluhlose ukukhuphukisa umnotho welizwe, ukuze abantu benelise uphila impilo engcono, kusigaba se-Upper Middle Class. Uhlelo lwe-NDS1 luqale ngomnyaka ka-2021 njalo lukhangelelwe ukuthi lusekelwe kuze kufike umnyaka ka-2025. Izibonelo zenguquko kumkhonomi sezikhona, nanko sekwakhiwa imigwaqo, izikolo, izibhedlela lezinye izakhiwo ezisiza umphakathi.

Kwelakithi, esabelweni seMatabeleland ukusebenza kwe-NDS1 sikubona ngokwakhiwa kwedamu leGwayi-Shangani elikhangelelwe ukuthi livuse izigaba ngokulima, ukutholakala kwamanzi lokusungulwa kwamankampani athile. Okwamanje, sekusukume isibhedlela esikhulu enzikini yeLupane. Kulindawo njalo isakhiwo samahofisi kaHulumende sesiphelile, kulindwe ukuthi sivulwe ngokusemthethweni kumalanga alandelayo.
Konke lokhu kuvela ku-NDS1.

idamu uGwayi-Shangani

Uhlelo lolu seluphathise njalo ekusetshenzisweni kwesikhwama se-Devolution Fund. Kade izizalwane zakuleli zakhalaza ngokuthi inhlelo zikaHulumende kumele zehlele laseziqintini ezingaphandle kwamadolobho amakhulu. Impawu zempumelelo elethwa yi-Devolution ziyabonakala lokhe kwangena uHulumende okhokhelwa nguMongameli uEmmerson Mnangagwa.

Lalapho okwakucatshangelwa ukuthi angeke kube lempumelelo, impucuko isikhona. Isibane sesikhona eNkayi, eLupane Binga laseTsholotsho, okwakuthiwa kukomnyama ubambile. ENkayi sekuqale ukwakhiwa inkundla zamabhizimusi abalisa ukulima, imisebenzi yezandla ezaphathisa abasakhulayo, lokuqheliswa kwemigwaqo ehlanganisa iziqinti. Inengi lezakhamizi kulezi indawo zifakaza ukuba sezithola amanzi aphuma empompini njalo seziphila impilo ehlanzekileyo, evikelekileyo emkhuhlaneni.

Esabelweni seMatabeleland South, lapho okwaziwa ukuthi kufuywa inkomo, sekwakhiwa idamu leZiminya leleTuli. Edolobheni leHwange, uhlelo lwe-NDS1 seluphakamise izakhiwo zokuphekwa kwamagetsi kusetshenziswa amalahle, okukhangelelwe ukuthi kutholise ilizwe amagetsi aneleyo kuvuswe umkhonomi. Kade uMthwakazi omuhle ekhala ngokuvalelwa phambili kunhlelo zikaHulumende kodwa khathesi kuyavela ukuthi sekusetshenzwa. Izinhlelo ezadonsa iminyaka kubikwa ukuthi zizasungulwa, sezibonakala.

UMongameli Mnangagwa

Okumqoka kukho konke yikwazi ukuba inhlelo lezi zisekelwa ngemali yakuleli, ephuma ezikhwameni zezisebenzi. Imali le yengezwa njalo lusekelo lwamazwe ambalwa abalisa iChina, okuveza ukuthi uHulumende uzimisele ukuthi akhe ubudlelwano obuhle lezizalwane zakuleli ngokusebenzisa imali ngendlela eyiyo. Kungumbono wephephandaba likazulu ukuthi izizalwane zakuleli, lalezo ezisebenza phetsheya, ukuthi zikwamukele ukuthi ilizwe liyaphambili.

Singabe silemibono etshiyeneyo kodwa ilizwe ngelethu sonke. Njengoba uMongameli uMnangagwa ehlale esitsho ukuba “Ilizwe lakhiwa ngabaninilo” kungumlandu wethu sonke ukuthi sakhe ilizwe lethu.

Pho singekela ukuzakhela, ozasenzela ngubani?
Ekhuluma kumkhosi wokuvulwa kwe-Lupane Water Treatment Works le-Bubi-Lupane Irrigation Vision 2030 Accelerator Model ngoMpandula ngomnyaka odluleyo, uMongameli uEmmerson Mnangagwa waveza ukuba uHulumende uzimisele ukusebenzela abantu ngendlela elohlonzi, eletha impumelelo.

Prof Mthuli Ncube

Ukukhula komkhonomi wethu akusoze kwabalula njengokutsho kukaMphathintambo wezomnotho welizwe uSikhwicamfundo uMthuli Ncube. Ubunzima busakhona ezweni lethu, kodwa akutsho ukuthi sekumele sigoqe izandla silinde. Akusetshenzwe!

Sibala mihla ngemihla ukuthi izisebenzi eziqhatshwe kuma-project athile ngaphansi kweNDS1 zisebenza ukubusuku lemini. NgoLwesibili uHulumende ubike ukuba isakhiwo esitsha sePhalamende sesiphelile. Laso isikhiwo lesi siyindalo yokusungulwa kweNDS1. Kwezokulima, kukhangelelwe ukuthi kuphendulwe umhlabathi oyisilinganiso se-350 000 hectares, kulinywe ngokuthelezela kusiyafika umnyaka ka-2025.

Ngakho-ke, akujulisiswe ingqondo sibe lelihlo elikhangele kwelakusasa. Inhlelo ze-NDS1 ngezethu, zihlose ukuletha impilo engcono kithi sonke. Angeke kuphele lamuhla kodwa kuzadonsa isikhathi.
Asakheni ilizwe lethu.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds