Uncategorized

UMBONO: Ikhansili kayiphumele egcekeni

09 Mar, 2023 - 00:03 0 Views
UMBONO: Ikhansili kayiphumele egcekeni Solomon Mguni

uMthunywa

KAMBE kungabe kulezisebenzi emahofisini ekhansili yakoBulawayo na?
Bavukela khona mihla yonke kodwa izakhamuzi azisuthiseki ngomsebenzi wabo. Khona ukungena emahofisini la uhle uhlangabezwe yisimo esidanisayo.

Kuminyaka emine kungene amakhansila amatsha eCity Hall, idolobho liphenduke laba ngokunye.
Ingcekeza ayisakhitshwa ezitaladeni lasemabhimu. Imikoto ilephunga, impukane zibhuza ubusuku lemini. Abantu bachitha duzane lalowo othengisa amatamatisi ewachaye endleleni. Ipholisa lekhansili lidlula likhangele eceleni, lingazihluphi lokuthi litshaye umthetho.

Emakhoneni sekuphenduke kwaba yindawo yokosela umumbu.
Kumaviki adluleyo sibeke umbono wokuthi uBulawayo owayebizwa ngokuthi nguBulawayo omuhle, usemubi. Ngempela izakhamizi ziyavumelana lephephandaba likazulu.

Kuliviki, ikhansili iqale ukuqhuba imihlangano yokuxoxisana lezakhamizi ngezikwelede zamanzi ezibhadalwa inyanga zonke. Ayabhoda amakhansila ekhokhelwa nguSodolobho uSolomon Mguni, lomsekeli wakhe uMlandu Ncube bezama ukulalela izikhalazo zabantu.

Imihlangano le imangalise izakhamizi ngoba bambalwa okhansila abahlanganela labantu. Bengangena ezikhundleni sebevotelwe, basuka lapho bacatshe. Nanko sebephenduka ngoba kuyavotwa lonyaka.

Benze kanje ngoba sekuvele ukuba kulenqwaba yezikhalazo lapho izakhamizi ebezibalisa ngokuqilwa yikhansili emalini zamanzi. Zibika ukuba ikhansili isingezelela izikwelede nanko kulabanye abathole ukuthi kumele babhadale ama-miliyoni, isikwelede senyanga eyodwa.

Kumihlangano le kuzwakale ukuba bakhona abathole incwadi ezithi babhadala i4 miliyoni yamadola eZimbabwe.
Kodwa ukhona ongasebenzisa amanzi kuze kufike imali engaka? Siyala.

Izakhamizi sezikhathele ngokuqilwa libalele. Kungumbono wethu futhi kuphephandaba likazulu ukuthi kukhona okutshaya amanzi ngendlela ikhansili efuna ngayo imali ebantwini.

Kungani ihle yasukumela phezulu ikhulumisana lezakhamizi ngesikhathi inikeza incwadi zezikwelede zamanzi ezifika ama-miliyoni amadola?
Isimanga yikuthi idolobho selidonse phose umnyaka impompi zikhipha amathonsi, izakhamizi zithola amanzi okwamalanga amathathu ngeviki. Abanye batshova amaviki bengawazi amanzi, ikakhulu emalokitshini abalisa iMagwegwe, Cowdray Park, Gwabalanda, Pumula laseMganwini.

Endaweni yokuthi ikhansili iqine ekulungiseni imigwaqo, yona igijimela ukugaxela izakhamizi izikwelede ezingaziwayo. Eqinisweni kuyaziwa ukuthi kulabanye bethu abangafuni ukubhadala izikwelede zamanzi, labo kumele bajeziswe sibili. Kodwa nxa sekukhala lalo othi kakaze akhuthe ukubhadala, kubizwa kuthiweni ngaphandle kokuthi uqiliwe.

Ukungathembeki kwekhansili sekufike ibanga lokuthi izakhamizi sezikhale kwazwela. Inkinga ziyanda koBulawayo abantu bebhekile.
Abantu baphiwa izikwelede zamanzi abangazange bawanathe. Izizatho zokuvalwa kwamanzi zibaliselwa ekusileleni kwamagetsi kodwa iphutha lokunikeza izikwelede zamanga alichasiswa.

Pho abantu baphile njani ngaphansi kwamakhansila, okukhanya engelandaba labantu?

Share This:

Sponsored Links