Uncategorized

UMBONO: I-Africa kayizalwe ngaphakathi kwethu

27 May, 2021 - 00:05 0 Views
UMBONO: I-Africa kayizalwe ngaphakathi kwethu

uMthunywa

NGOMNYAKA ka1884-5 amazwe e-Europe ahlalelana idale kudolobho leBerlin eliyisigodlo seGermany, bevumelana ngezifiso zabo kusizwekazi sabansundu eseAfrica. Beqeda lapho baqala ukudonselana amazwe eAfrica abanye baze baphosa bathwalelana amaAK47. Babekwenza lokhu ngoba bebone inotho eseAfrica.

Lalamhlanje amazwe la lokhe eyilangazelela linotho egoqela umhlabathi, amatshe aligugu kanye lokunye okutholakala kunyamazana zasendle.

Yikho i-Africa day ebesiyinanza ngolweSibili (25 Nkwenkwezi) iqakatheke okumangalisayo ngoba isenza sihlale phansi njengabantu abadabuka eAfrica, sihlele ikusasa lesizwekazi sethu, sikhangele lemuva lapho esivela khona ukuze simelane lezitha zethu.

Ilanga leli laqala ukunanzwa ngomnyaka ka1963 yinhlanganiso yeOrganisation of African Unity (AU namuhla), lapho amaqhawe anjengo Kwame Nkrumah (owayengoweGhana) labo Patrice Lumumba (Congo) abalwela ukuthi amazwe e-Africa athole uzibuse.

Lalamhla amaqhawe anjengomkhokheli welizwe njalo engundunankulu yebutho uKhomuredi Emmerson Mnangagwa, lokhe belwela ukuthi isizwekazi sethu sithole uzibuse ogcweleyo.

Yikho lelilanga liqakathekile ngoba lisenza sikhankasele ukuba le-Africa yakusasa, ezibusa ngokugcweleyo kungalagazi elichithekayo. Kungalamaketani oncindezelo kanye lokuqilibezelwa ngenotho esayiphiwa nguMvelingqangi, owaze wayithukuza ngaphansi komhlabathi wethu lapho okulele khona okhokho kanye lamaqhawe ethu.

Siyinzalo ye-Africa hatshi ngoba sazalelwa khona kodwa ngenxa yokuthi iAfrica izelwe ngaphakathi kwethu. Njengabansundu be-Africa boqobo kumele njalonje sihlale sihlabela indima yokuzitsho ukuthi singobani lokuthi singaphi. Kukanti siqhubeke sikhuluma ngezinto zendulo ezasenza saze sabangabanqobi izolo lalamuhla.

Lelilanga Mthwakazi omuhle liqakathekile ngoba lisenza siwise indonga kanye lemigoqo yeBerlin ukuze siqale ukwakha isizwekazi seAfrica esitsha esibambeneyo, njalo esingela Zimbabwe, South Africa kumbe Kenya. Kodwa esibizwa ngokuthi yi-Africa.

Kudingakala ukuthi siqale ukuzibhalela imbali yesizwekazi sethu, silahle le eyabhalwa ngondlebe zikhanya ilanga ngoba ifana lotshefu kuzizukulwane lezi ezisakhulayo.

Lamuhla njengezizalwane zakuleli asazini ukuba singama Africa ngaphakathi kwethu hatshi ngokuzalwa nje kodwa.

Siphinde njalo sibonge abakhokheli bethu abaqhubekela phambili besikhumbuza ngokuqakatheka kukazibuse wethu.

Share This:

Sponsored Links