Uncategorized

UMBONO: Bazali hlolani amafoni abantwabenu

13 Jan, 2022 - 00:01 0 Views
UMBONO: Bazali hlolani amafoni abantwabenu

uMthunywa

UKUTHUTHUKA kwezokukhulumisama lokuhanjiswa kwemibiko kuyinto enhle kakhulu njalo kungaletha inguquko ebalulekileyo emphakathini nxa kungasetshenziswa ngendlela eqondileyo.

Kuqakathekile njalo ukuthi abantu bananzelele izingozi eziza ngenxa yalokhu kuthuthuka kwezokukhulumisana lokuhanjiswa kwemibiko nanko phela sekulokuganga okunengi ngenxa yobulembu.

Akusicala ukuthi umzali athengele umntanakhe ifoni.

Lokhu kuyinto enhle kakhulu ukuze ukuxhumana lokuhanjiswa kwemibiko kube lula kodwa kusuka kube kubi nje nxa umntwana esetholakala elemifanekiso yabantu abanqunu labasemacansini.

Kuyadanisa ukuthi abantwana abaleminyaka engu10 batholakale bebukele iporno.

Sifundo bani abasithola kulimifanekiso?

Abanye ngenxa yokubukela imifanekiso lamabhayisikopo la bacina sebesenza ezamacansi besesebancinyane ngoba befuna ukulingisela lokho abakubonayo.

Lokhu kucina kubangela ukuthi abantwana bacine bemithisana bebancinyane ngoba bengelalo ulwazi olwaneleyo mayelana lokuzivikela emacansini.

Ingozi enkulu kakhulu ngalokhu yikuhlaselwa yimikhuhlane ethelelwana emacansini efana labosiki kanye legcikwane leHIV leAids.

Kanengi abantwana badinga ukunanzelelwa ekusebenziseni kwabo amafoni kanye lemitshina yalezinsuku ngoba nxa bengakhangelwanga basuka babuke lezinye izinto ezingabalingananga ebulenjini ezifana leporno le.

Abazali abathanda ukugcina amabhuku kanye lamafilimu abantu abasemacansini yibo ababangela ukuthi abantwana batholakale bebukele imifanekiso le elihlazo kangaka.

Abantwana nxa bebona abazali babo begcina imifanekiso leyo emafonini abo basuka bacabange ukuthi lokho kuyinto eqondileyo.

Kungumbono woMthunywa ukuthi abazali labo bazinike umlandu wokuhlola amafoni abantwababo ngazozonke izikhathi ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwengozi zabantwana abatholakala bebukele iporno emafonini.

Kuqakathekile ukuthi abazali bonke bananzelele ukuthi nxa labo belayo imifanekiso le babone ukuthi bayayifihla ukuze abantwana bangayifinyeleli kanti njalo labantwana abazatholakala belengcekeza le emafonini abo bakhuzwe.

Khona vele umuntu kumele azi ukuthi abantwana bafunda indlela yokuziphatha kithi abadala kungakho ke kumqoka ukuthi lathi singabadala singabilayo imifanekiso le.

Ngalokhu kungumlandu wabazali kanye lozulu ukuthi babone ukuthi labo abanika abantwana imifanekiso le bayabanjwa bonke bajeziswe ngoba ukwenza kwabo kufaka ikusasa labantwana engozini.

Share This:

Sponsored Links