Uncategorized

UMBONO: Asiqapheleni impilo zethu Mahlabezulu

07 Dec, 2023 - 00:12 0 Views
UMBONO: Asiqapheleni impilo zethu Mahlabezulu

uMthunywa

SESIPHAKATHI kwalo ikhefu, isikhathi sokujabula kwabanengi ngoba phela likhefu lokuphela komnyaka. Likhefu elimnandi kakhulu kodwa kufanele uzulu aqaphele ngoba libuya lokunengi, izingozi kanye lokuzisola nxa umnyaka ozayo usuqalisa.

Inengi lethu liyasuka lijabule lidlulise licine lingena ezingozini. Izingozi ezinengi zibakhona emigwaqweni. Ngesikhathi lesi imigwaqo ilesiphithiphithi esinengi kakhulu ngakho izingozi zinengi kakhulu ezicina zibulala abantu.

Eminyakeni eminengi sivame ukuthi sithole izingozi ezinengi zivela kubo malayitsha ngoba bayabe betatazela begijmisa izimota zabo kakhulu besenzela ukuthi babuyele bayethatha ezinye impahla labantu.

Kwesinye isikhathi izimota zabo ziyabe zigcwaliswe kakhulu okwenza ukuthi zicine zisenza izingozi kufe abanengi. Ngalokho uzulu kumele aqaphele ukuthi nxa etshayela imota emigwaqweni ahambe esazi ukuthi kulengozi ngakho-ke kaqaphele.

Khathesi yisikhathi sezulu ngakho-ke abanengi bayajabula ukuthi sebezalima betshaye inala kodwa-ke akumelanga silibale njalo ukuthi izulu lalo lidala izingozi emigwaqeni.

Abatshayeli kumele babone ukuthi bahamba ngamavili aqondileyo ngoba bengasebenzisa asezimpama ayatshelela nxa izulu lisina kudaleke ingozi.

Abantu basebenza umnyaka wonke bebeka imali zabo eceleni besenzela ukuthi bathokoze ngekhefu leli bejabulela ukuyangena umnyaka omutsha. Amasela asebenza kakhulu ngalesi isikhathi ngoba bayazi ukuthi abantu bahamba belemali ezikhwameni. Bayacathamela abantu ezindleleni ezileganga kwesinye isikhathi ebusuku ngakho hamba uqaphela ngoba bakhona omayibona beyithathe.

Njengoba nje kulikhefu lokuphetha umnyaka inengi likazulu liyengeza izinga lokunatha utshwala libephezulu.

Abantu bayadakwa kakhulu ngalesi isikhathi okwenza ukuthi bacine besilwa begwazana babulalane. Nxa usiyanatha endaweni yakho natha ukwazi ukuthi bakhona asebedakiwe ukwedlula wena abangakusukela bakuphoxe lilwe licine lilimazana.

Yebo utshwala buyabalwisa kodwa akumelanga sikhohlwe ukuthi ingozi ikhona njalo ngokunatha utshwala okwedlulisileyo. Bakhona abanatha kakhulu lobu obesikhiwa obutshisayo bucine bubabulala ngoba umzimba uyabe usulotshwala obunengi kakhulu. Natha usazi ukuthi utshwala buyabulala ungabudla udlulise amalawulo.

Okunye abanengi bacine sebenathe kakhulu bakhohlwe ukuthi kumele babuyele ezindlini zabo ezimulini zabo. Khathesi banengi kakhulu abesifazane abathengisa imizimba ngoba bayazi ukuthi yisikhathi semali. Abanengi bayadakwa bethengise imizimba yabo becine besiya emacansini ngendlela engaqondanga bathathe imikhuhlane. Asiqapheleni impilo zethu mahlabezulu, yisikhathi esinzima lesi esingadalela umuntu inkinga yempilo yakhe yonke.

Njengoba nje kulikhefu eliqakathekileyo lomnyaka labontanga labo bayathaba bedlulise ikakhulu labo asebeqedile ukubhala imihloliso.

Bayanatha utshwala badakwe baze bazikhohlwe. Abanye njalo bathi bangaswela eyokuyanatha njengoba bengasebenzi bacine bebona kungcono ukuthi batshaye izikhwama bayenatha.

Umnyaka suphelile, sonke siyafisa ukungena ozayo sijabulile ngakho-ke asiqapheleni njalo sithandaneni singene sonke kozayo singabaphilileyo.

Share This:

Sponsored Links