Uncategorized

UMBONO: Asikhankaseleni ukuqedwa kodlame emakhaya

30 Nov, 2023 - 00:11 0 Views
UMBONO: Asikhankaseleni ukuqedwa kodlame emakhaya

uMthunywa

UKWANDA kwezehlakalo zabantu besifazane abahlukunyezwa ngabesilisa ngendlela ezitshiyeneyo kutshengisela ukuthi kusaselomsebenzi omkhulu wokuqeda uhlupho lolu.

Mihla lemihla abesintwana bahlukuluzwa ngokocansi, bayatshaywa abanye babulawe kodwa kukhanya imizamo esithe yenziwa kayisizi ngoba mihla lamalanga udubo lolu luyanda endaweni zonke zomhlaba. 

Omama abaphephanga emhlabeni lo. Nsuku zonke sibala izindaba ezinje siphinde sizizwe kumawayilesi lomabonakude. Lokhu kutshengisa ukuthi amadoda kumele enze okuthize ukuze aqede ukuhlukunyezwa kwabantu besifazane.

Njengoba sinanza insuku zokugqugquzelwa kokuqedwa kokuhlukunyezwa kwabantu besifazane i-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence silethemba lokuthi imibiko yonke eyakube ikhitshwa zinhlanganiso ezitshiyeneyo izazwakala iphinde ifundise umuntu munye ngamunye ngokuqakatheka kokuthi sibambisane silwise isilo lesi esesithe sathatha imiphefumulo yabomama abanengi.

Izibalo zabomama abahlangana lokuhlukunyezwa ngabantu besilisa, kungabe kusemakhaya, emsebenzini kumbe ngaphi nje ziyakhuphuka kusa kwamalanga.

Kukhanya kukhona amanye amadoda angelazwelo akubona kufanele ukuthi ahlukumeze omama. 

Asitsho ukuthi lolu ludubo okumele luqedwe ngabesilisa kuphela ngoba phela lo ngumlandu womphakathi. Ngeke sithule singenzi lutho sibukele inkululeko lempilakahle yabomama isephulwa ngabantu besilisa abayizihlobo, ozakwabo labaxhaphaza abesifazane abasesebatsha ngokocansi kugoqela labantwana abancane.

Akumelanga ilizwe lazakale njengelizwe eligcwele udlame olubhekiswe ebantwini besintwana. Kumele sikuqede lokhu. Kumele sisebenzisane ukuze siqede loludubo. Sibengabantu abaziyo ukuthi ngaphandle kokuba omama lamantombazane ethu baphephe ngeke sibe yisizwe esihlonitshwayo emhlabeni. Phela lakudala amadoda ayesaziwa njengamaqhawe azi ukuvikela imideni yawo ikakhulu abesintwana. Kungani lamuhla abesilisa esibathembileyo emizini sebeyibo abahlukumeza abantwababo abangamankazana, omama, odadewabo kanye labogogo. Akulunganga lokhu njalo kumele sikulwise sizame ngazo zonke indlela ukukunqanda.

Okunye okumele sikwenze yikusa abantwabethu abangamankazana esikolo siphinde senze isiqinisekiso sokuthi omama bonke bayafundiswa imisebenzi yezandla ukuze benelise ukuziphilisa labantwababo. Lokhu sikutsho ngoba siyazi ukuthi abanye abantu besifazane babekezelela ukuhlukunyezwa ngoba bebona ukuthi bazabulawa yindlala nxa bengatshiya abantu besilisa ababahlukumezayo.

Kumele omama bahlonyiswe ngesikolo kanye lokufunda ukwenza amabhizimusi atshiyeneyo ukuze bangesabi ukutshiya abantu ababahlukumezayo ngenxa yendlala qha.

Okunye njalo okumele kwenziwe yikuthi wonke amadoda ahlukumeza abesifazane ajeziswe ngendlela ezenza abanye babo besabe khona ukuphakamisela owesifazane isandla kumbe ukumdlova.

Share This:

Sponsored Links