Uncategorized

UMBONO: Asihloniphaneni sekele ubukliwi

05 May, 2022 - 00:05 0 Views
UMBONO: Asihloniphaneni sekele ubukliwi

uMthunywa

KULEZI insuku sekwejayelekile ukuzwa ukuthi kulomuntu obulele omunye ngoba besuke baxabana kumbe njalo ukuthi kulowesintwana obanjwe iganyavu ngamadoda ahamba ngezimota ezenza njengezithwala abantu. Lezi zindaba ezidanisayo ezenzakala kwelakithi. Akusapheli iviki kungabanga lesehlakalo esithithibalisa imizimba yabantu.

Umuntu usuka azibuze ukuthi pho sekusuke kwathini abantu sebeguquke baba yizilo emini kaBhadakazi nje.
Abantu badala amacala la besazi kamhlophe ukuthi bazakuyapika entolongweni njalo besazi kamhlophe ukuthi lokhu abakwenzayo akulunganga.

Okudanisa kakhulu yikuba abantu abanengi bathi bangezwa indaba ezinje ngalezi bamane bathi, yisimo esenza kubenjalo.

Ngeqiniso impilo isinzima njalo ukuthola ukudla sekulukhuni kodwa phela lokhu akusitikiti lokuthi abantu baphile ngendlela yobukliwi kunye lokungahloniphani.

Uthola abantu asekade besidla amabele bethwalelane ubhulo kungela lahlupho oluyangaphi.

Amadoda ayiwo amele aqondise abasakhulayo aziphatha butshapha ephila impilo enyanyekayo, besilwa, betshontsha, bekhuluma inkalakatha yenhlamba emphakathini.

Pho abasakhulayo bazafunda kubani nxa thina abazali sesiphenduke izilo. Bayatsho phela abadala ukuthi udiwo lufuze imbiza. Umntwana angeke aba lesimilo esibukekayo yena ekhuliswe ebona abantu bezondana bengelathando.

Inhlonipho yiyo yodwa zwi indlela esingalwisa ngayo bonke ubunzima nanku phela nxa sihloniphana silakho ukuhlala phansi sikhulumisane sibonisane ngesingakwenza. Kutshiyene, nxa kulomuntu othi yena ungumaqhuzu, owazi konke, kusuka kubenzima ukuthi umuntu onjalo azehlise ahloniphe abanye. Okuqakathekileyo kuye umuntu onjalo yikwenza lokhu okuthabisa yena. Lokhu kusuka kudale njalo inzondano phakathi kwabantu abamele babambane izandla babe banye.

Uthola umuntu eyihulula inhlamba emphakathini, kuthi abangane bakhe abamkhonzayo bephethe bemhlekelela.
Abanye njalo uthola behlezi belixukwana bekhanda icebo lokuhlukuluza umuntu.

Uthola njalo umuntu emise ikhanda phambi kukamantshi echasisa ukuthi kungani ebulele umuntu kumbe embambe iganyavu.

Phela inengi labantu laba ababulala abanye liyabe liqale ukuziphilisa impilo le lisakhula okokuthi ngabe bathola ongabaxwayisa abaqondise isimo ngabe abadalanga amacala angako. Bayatsho phela abadala ukuthi sigoqwa sisemanzi.

Kungakho-ke kuzingqobe zikabani lobani ukuthi akhangele isihlobo kunye lomngane wakhe ongabe ephila impilo engalunganga azame ngazo zonke indlela ukumlaya.

Kungumlandu kabani lobani njalo ukuthi sizinuke amakhwapha sithathe iqiniso lokuba lokhu esikwenza kwabanye yikho esingathanda ukuthi labo bakwenze kithi kwelakusasa.

Lokhu kuzakwenza ukuthi siphile impilo ejabulisayo hatshi emsebenzini yethu kodwa lasemizini yethu.

Share This:

Sponsored Links