Uncategorized

UMBONO: Abezitolo kabalandele umthetho kuntengo yempahla

02 Nov, 2023 - 00:11 0 Views
UMBONO: Abezitolo  kabalandele umthetho kuntengo yempahla

uMthunywa

UKUFAKWA kwentengo yempahla etshiyeneyo ngemali yaseMelika ezitolo kutshiye abathengi bedidekile amakhanda. Isimanga yikuba intengo yempahla kumele ifakwe ngemali yakuleli, eyakweleMelika kunye langamarandi kodwa abezitolo sebekhethe ukuthi bafake intengo ngemali yeMelika qha futhi intengo yakhona ikhuphuliwe ukwenzela ukuba ilandele ukuthengiswa kwemali leyo ku-black market.

Ukukhwela kwentengo lokhu kubangelwe yikwehla kwesisindo semali yakuleli nxa iqathaniswa lemali yakweleMelika. Konke lokhu kulijogwe elinzima emahlombe abantu nanko phela kusobala ukuthi ukukhwela kwempahla sokukhona njalo kuyaphambili.

Okuthena amadolo kakhulu yikuba ukudla okuyikho okudingwa ngabantu ezindlini nsukuzonke okubalisa impuphu, amafutha, itshukela, isawudo kanye lerayisi intengo yakho isiphindwe kanengi nengi. Phakathi kwabo bonke lobu ubunzima, ziyabalwa izisebenzi esezingezelelwe iholo ngabaqhatshi bazo ukuze lihambelane lokukhwela kwentengo yempahla etshiyeneyo.

Ukukhwezwa kwentengo okungalangcazelo kwenza impilo yezisebenzi kanye lezimuli zabo ibe nzima.   

Indlela osomabhizimusi bakuleli abaqhuba ngayo amabhizimusi imbi nanko phela imali yakuleli ingavele yehle isisindo nxa iqathaniswa lemali yeMelika impahla etshiyeneyo layo sokumele ihle ikhwezwe intengo khonapho khonapho. 

Kambe kungaba yiyo na indlela yokuqhuba amabhizimusi? Kuqakathekile ukuthi abamabhizimusi nxa besenza izinqumo ngamabhizimusi abo baqale bacabangisise ngesenzo sabo njalo bacabange langobunzima abantu abaphakathi kwabo. 

Mhlawumbe ukuze osomabhizimusi laba bakwazi ukuthatha izinqumo ezifaneleyo kumele abathengi bake bekele ukuthenga impahla ezitolo.

 Kuyadingeka njalo ukuthi uHulumende angenele ngokuphangisa phakathi kwabo bonke lobu ubukhohlakali osebusenziwa ngabezitolo kwehliswe intengo yempahla. Ukuba yisisebenzi sokungathi kuyisono ngoba izinto zimi manzonzo.

Kuyadanisa ukuthi loba uHulumende ekubeke kwaba sobala ukuthi intengo yempahla yonke eyehlukeneyo kumele ifakwe ngemihlobo etshiyeneyo yemali evunyelwa ukusetshenziswa kuleli kodwa abakutshayi indiva lokhu.

Kungumbono waleliphephandaba ukuba uHulumende kuyadingeka ukuthi avikele iholo lezisebenzi kumaganyana abosomabhizimusi. Iholo lezisebenzi nxa lingasavikelwanga ukusebenza kwezisebenzi kungafana xathu lezithukuthuku zenja eziphelela eboyeni.

Kungaba kuhle njalo ukuthi labo abathengisa imali, osiphatheleni kunye lezitolo zonke ezingalandeli umthetho kaHulumende zijeziswe ukuze abantu elizweni benelise ukuziphilisa lezimuli zabo njalo lobumbulu osebukhona buphele.

Share This:

Sponsored Links