Uncategorized

Umama wesizwe ukhuthaza abesilisa ukuthi baphatheke kwezempilakahle

08 Aug, 2019 - 00:08 0 Views
Umama wesizwe ukhuthaza abesilisa ukuthi baphatheke kwezempilakahle U-MAMA wesizwe u-Auxillia Mnangagwa

uMthunywa

U-MAMA wesizwe u-Auxillia Mnangagwa usekhuthaze abesilisa ukuthi baphatheke ngokupheleleyo kundaba zempilakahle, ukwendiswa kwabantwana kanye lobudlwangudlwangu ezindlini.

Ekhuluma kumhlangano obuhlose ukunika abesilisa inkundla yokuphatha indaba ezitshiyeneyo eziphathelane leHIV le Aids abathinteka kizo uMama Mnangagwa uthe abesilisa kungani badedela muva kundaba lezi. 

“Inengi lenu ngiyazi ukuthi lananzelela ukuthi kusiyafika isikhathi lapho engaba ngu-nguMama wesizwe, bengisebenza gadalala ukuze ngivale izikhala lokwehlukana okutholakala ekufinyeleleni ezempilakahle ngabantwana, amantombazana asakhulayo kanye labomama. 

“Sengakhokhela izinhlelo zokukhuthaza omama ukuthi bahlolwe baphinde belatshwe imvukuzane kuthi abazithweleyo labo bahlolwe umkhuhlane weHIV lokhu kusenzelwa impilakahle yabo kanye leyabantwana abazababeletha. 

“Kodwa-ke lapho ngixoxa labomama, ngananzelela ukuthi obaba abaphatheki kunhlelo lezi esikhuluma ngazo lapha njalo lokhu akulunganga ngoba siyisizwe esilabesifazane kanye labesilisa. 

“Ngilapha nje ngizolalela izikhalazo zenu ngisize lapho engenelisa khona kodwa ngicela lingibekezelele angilideleli ngimi lapha ngaphambi kwenu ngize ukuze sihlafune indaba eziqakathekileyo, lo ngumsebenzi ofuna sibambane ukuze sinqobe,”   utsho njalo.

UMama Mnangagwa uthe abesilisa abanengi bahlangana lezinhlupho zokufinyelela ezempilakahle. “Abesilisa abanengi bahlangana lendubo ezitshiyeneyo nxa befuna ukufinyelela abezempilakahle mhlawumbe kungenxa yokuthi bakhuliswa kuthiwa indoda kumele iqine kumbe lilezinkinga zenu nje ezitshiyeneyo.

“Lapho ngixoxa labesifazane ngifumane ukuthi  abesilisa abanengi bayakuthakazelela impela ukuba ngobaba kodwa balutshwane abafuna ukubonakala besekela amakhosikazi abo emphakathini.

“Njengabathetheneyo kumqoka ukuthi likhulume mgceke ngokuvikela iHIV kanye lezinye indaba nje eziphathelane lempilakahle yemuli,” kutsho uMama Mnangagwa. 

Uphinde wanika inqobe kubobaba ukuthi baphathise kumpi yokulwisana lobudlwangudlwangu emakhaya kanye lokwendiswa kwabantwana. 

Izibalo zeZimbabwe National Family Planning Council, zitshengisa ukuthi isabelo seMashonaland Central sibalelwa phezulu ngokuba labantwana abazithwalayo okuyi 31 phesenti, isabelo seMatabeleland South laso siyasekela nge 30 phesenti, besokulandela iManicaland nge 28 phesenti kukanti iMatabeleland North ile 26 phesenti.

Isabelo seMashonaland East sile 25 phesenti, iMidlands, 24 phesenti, iMashonaland West, 20 phesenti, iMasvingo 18 phesenti kuthi iBulawayo ile 12 phesenti iHarare yona, 10 phesenti.

“Udlame emakhaya soluvamile njalo sihlala sisizwa ngezehlakalo lapho omunye wabathetheneyo esala elimele. 

“Ngilapha lamhlanje ukuthi ngilinike inqobe ngithi yekelani udlame njalo nxa kulokungezwani kumele lenelise ukukhulumisana hatshi ukulwa. 

“Izibalo eziphezulu zokuzithwala kwabantwana kanye lokwendiswa kwabantwana esabelweni seMashonaland Central ziyakhathaza njalo silendima yokudla ekuqedeni loludubo,” utsho njalo.

UMama Mnangagwa, ongumholi wezempilakahle yabantwana kanye labomama uhlala ekhankasela ukuthi kubelula ukuthi omama labantwana benelise ukufinyelela ezempilakahle lula. 

Ubeke ngokusemthethweni umkhankaso lo ngoNhlolanja lonyaka ngaphansi kwenhlanganiso yakhe ye-Angel of Hope lapho adinge imali yokulwisa imvukuzane yesibeletho njalo uhlelo lolu luphathise izinkulungwane zabomama elizweni lonke jikelele.

Share This:

Sponsored Links